Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Отговор по искане за промяна на решение и документация за обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град ДЕВИН с обособени позиции"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 09 Юли 2014г. 15:58ч.

Изх. № ОП-6#3

09.07.2014 г.

Относно: предложение за промяна на решение и обявление за обществена поръчка с предмет: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град ДЕВИН с обособени позиции: 1. Изготвяне на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Девин”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с искане за промяна на обявление и документация одобрени с Решение № РД-09-301/30.06.2014 г. на Кмета на Община Девин за откриване на обществена поръчка в точка ІІІ. 2.2 от Обявление за възлагане на обществена поръчка и в документация в раздел ІІІ Критерии за подбор на участниците точка 1.1.2. където е записано изискването за икономически и финансови възможности за Обособена позиция № 1 е дадено , че под «сходни» с предмета на обществената поръчка услуги за Обособена позиция № 1 , следва да се разбират:

  • консултантски услуги в областта на регионалното планиране и управление или регионалното развитие;

  • разработване на специализирани Географски информационни системи (ГИС);

  • изготвяне, анализ или оценки на стратегически документи;

  • изготвяне на бюджет и финансово-икономически анализи на стратегически документи/ програми/проекти.

По искане на заинтересовано лице да се промени и да стане:

под «сходни» с предмета на обществената поръчка услуги за Обособена позиция № 1 , следва да се разбират:

  • консултантски услуги в областта на регионалното планиране и управление или регионалното развитие;и/или разработване на специализирани Географски информационни системи (ГИС); и/или изготвяне, анализ или оценки на стратегически документи; и/или изготвяне на бюджет и финансово-икономически анализи на стратегически документи/ програми/проекти.”

Промяна на решение, обявление и документация за участие в горе описаната обществена поръчка няма да бъде допусната, тъй като Възложителят е имал предвид алтернативност на сходните договори и ще приеме такава при оценка на офертите.

 

 

С уважение,

Владимир Даскалов

За Кмет на община Девин,

съгласно заповед № РД-09-300/27.06.2014 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер