Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 17.12.2007 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 17.12.2007 година PDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 6

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 17.12.2007 г., Протокол №3

     ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

     Общински съвет - Девин, след като изслуша предложението на Временната комисия по подготовка на Правилника за  организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, станалите разисквания и проведено гласуване, на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И  :

       Приема Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

/17-17-17/

                                                                               Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                             /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 17.12.2007 г., Протокол №3

ОТНОСНО: Избор на председатели и членове на постоянните комисии към Общински съвет- Девин.

Общински съвет - Девин, след като изслуша предложението на Председателя на Общинския съвет, станалите разисквания и проведеното гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

Р Е Ш И  : 

     Определя състава на постоянните комисии в Общински съвет- Девин, както следва:

 1.     Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба.

Председател: Борислав Стефанов Чавдаров

Членове: Николай Стоянов Сазарлиев; Теодора Иванова Тодорова; Джамал Байрам Читак; Кремена Красимирова Сталева.

 2.     Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество.

Председател: Карамфил Фиданов Каров

Членове: Невен Бисеров Шотаров; Евгений Росенов Иванов; Сейхан Мустафов Къртълов; Юлия Станиславова Дабанова.

 3.     Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и туризъм.     Председател: Теодора Иванова Тодорова

Членове: Борислав Стефанов Чавдаров; Джамал Байрам Читак; Мирослав Александров Узунов;Димитър Ясенов Бомбаширов.

 4.     Обществен ред и сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби.

Председател: Невен Бисеров Шотаров

Членове: Евгений Росенов Иванов; Карамфил Фиданов Каров; Юлия Северинова Илиева; Румен Колев Билянов.

 5. Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, спорт, култура и етика.

Председател: Емил Димитров Кисьов

Членове: Николай Стоянов Сазарлиев; Юлия Северинова Илиева; Сейхан Мустафов Къртълов; Ивайло Иванов Крушков.

/17-17-17/

                                                                                Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                             /Елин Андреев/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  8

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 17.12.2007 г., Протокол №3

     ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет-Девин за член на Областния съвет за развитие.

     Общински съвет - Девин,  станалите разисквания и проведено гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за регионално развитие,

Р Е Ш И  :

     Определя за член в Областния съвет за развитие

/17-17-17/

                                                                                Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                            /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 9

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 17.12.2007 г., Протокол №3

     ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет-Девин в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

     Общински съвет - Девин,  след като разгледа докладна записка №842/10.12.2007г. на председателя на Общински съвет – Девин, станалите разисквания и проведеното поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на Националното сдружение на общините в Република България,

Р Е Ш И  :

     1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България  Елин Елинов Андреев – Председател на Общински съвет-Девин.

     2. При невъзможност за участие на определения в т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Заместник председателя на Общински съвет-Девин.

/17-17-15/

                                                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                              /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  10

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 17.12.2007 г., Протокол №3

     ОТНОСНО: Изграждане на доброволно формирование на „Гражданска защита” в Община Девин.

     Общински съвет - Девин, след като разгледа докладната записка  с вх.№ 829/ 30.11.2007 година на Кмета на Община Девин, след станалите разисквания и направените предложения, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.41 от Закона за защита при бедствия,

Р Е Ш И:

     1. Дава съгласие да бъде създадено доброволно формирование за защита  при бедствия с численост до 25 души личен състав.

     2. Задължава Кмета на община Девин да спази процедурата по създаването съгласно чл.42, ал.1, т.1,2,3,4 и 5 от Закона за защита при бедствия и чл.6, ал.1 от Наредба № Н-2 за регистриране на доброволните формирования за защита при бедствия.

     3. Задължава кмета да предложи подходящо помещение общинска собственост за нуждите на доброволното формирование.

     4. Да се задели 1 % от общинския бюджет за непредвидени разходи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на Община Девин.

/17-17-16/

                                                                                Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                            /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер