Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Разяснение по обществена поръчка с предмет: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 04 Юли 2014г. 11:27ч.

     Изх. № ОП-6#1/04.07.2014 г.

Р А З Я С Н Е Н И Е

по чл.29 ЗОП

Относно: постъпило в община Девин искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град ДЕВИН с обособени позиции:

1. Изготвяне на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Девин”;

2 Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ИПГВР (ако се наложи изготвянето на такива).

                 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.29 ЗОП, моля да имате предвид, следното разяснение:

Въпрос: Моля да уточните , изискването участникът да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001: 2008 или еквивалентен, издаден от акредитиран сертифициращ орган за двете обособени позиции ли се отнася.

Отговор на въпрос: Да изискването участникът да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001: 2008 или еквивалентен, издаден от акредитиран сертифициращ орган се отнася и за двете обособени позиции.

Владимир Даскалов

За Кмет на община Девин,

съгласно заповед № РД-09-300/27.06.2014 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер