Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 20 Март 2018г. 17:50ч.

     Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет - Девин чрез настоящото публикуване за обществено обсъждане предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин на е-mаil адрес: ob_savet©devin.bgили в деловодството на Общински съвет, гр.Девин, ул.”Дружба” 1
        

      МОТИВИ: Съгласно чл. 9, ал. Закона за местните данъци и такси Общинският съвет е приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.

Определението за Наредба е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 2 от ЗНА, а именно: Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не позволява тази свобода да излиза извън очертаните от по-високите по степен нормативни актове рамки.                                                   

Настоящото предложение за приемане на изменение в Наредбата е продиктувано от искане от читалищата на територията на Община Девин за разглеждане на въпроса със заплащането от тяхна страна на такса смет. Искането бе разгледано на заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет Девин.

Законът за местните данъци и такси, предвижда възможността на съответния Общински съвет да освобождава отделни категории лица, изцяло или частично, от заплащане на отделни видове такси.В предвид значението им в социалната (здравеопазване) и духовна (образование, култура) сфери, може с решение на общински съвет да се освободят от заплащане на такса за битови отпадъци изцяло или частично собствениците на сградите на читалищата. Така ще се освободи допълнителен финансов ресурс за техните специфични дейности.

Във тази връзка постоянната комисия предлага на обсъждане настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин

         Финансови средства: Не са необходими за прилагането на Наредбата     Очаквани резултати: Освобождаване на допълнителен финансов ресурс на читалищата за тяхната дейност.      

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Наредбата не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейскиясъюз.

     Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Девин - www.devin.bg, на 20.03.2018 г.

 

 

П Р О Е К Т

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЕВИН

 

Приета с решение №11/27.02.2009г изм. с Решение №66от 30.06.2009г., доп. с Решение №105 от 16.10.2009г., изм. с Решение №19 от 19.02.2010г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Девин, приета с Решение №23 от 27.02.2003г., изм. и доп. с Решение №66 от 01.06.2004г., Решение №41 от 25.04.2006г.- Решение №81 от 31.05.2007 г.

 

Наредбата е изм. и доп. с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011г., Решение № 61 от 17.05.2011г., Решение № 117 от 18.06.2012г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013г., Решение № 257 от 21.12.2013г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014г.), Решение № 92 от 07.05.2014г., Решение № 186 от 24.10.2014г., Решение № 191 от 24.10.2014г. на Общински съвет Девин, изм. и доп. с Решение № 32 от 22.12.2015г. и Решение № 34 от 22.12.2015г., изм. с Решение № 5 от 28.01.2016г. , изм. с Решение № 39 от 29.02.2016г. на Общински съвет Девин, , изм. с Решение № 212 от 29.12.2016г. на Общински съвет Девин, изм. с Решение № 46 от 31.03.2017г. на Общински съвет Девин, изм. и доп. с Решение № 81 от 31.05.2017г. на Общински съвет Девин, изм. с Решение № 100 от 29.06.2017г. на Общински съвет Девин, изм. с Решение № 227 от 13.06.2017г. на Смолянския адм.съд

 

 

П Р О Е К Т

 

§.1. В чл.24а, се направят следните изменения и допълнения:

 -      Текста на чл.24а става ал.(1)

 -      Добавя се нова ал.(2)

 Ал.(2). Освобождават се или заплащат ……….% от такса битови отпадъци собствениците и/или ползвателите на сградите на читалищата.

 

 

Руси Чаушев:

 Председател на Общински съвет - Девин  

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер