Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет:Техническо обезпечаване на фестивал „Балкански ритми” по проект на община Девин „Популяризиране на възможностите за туризъм“ - ПРЕКРАТЕНА

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 30 Юни 2014г. 15:07ч.

Община Девин на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, при следните условия:

 

Обект на настоящата публична покана е доставка на сцена с размер 8 х 6 м и покривна конструкция с височина 6 м.

Комплектът се състои от:

 1. Платформа – 24 броя практикабли 2х1 м, Мах товароносимост 1300кг/м2
 2. Телескопични крака от 0,30 до 0,40 м, Профил на краката: 60х60х3 мм
 3. Сгъваема стълба с 4 стъпала и два парапета, 1 м.
 4. Квадратна кула 29х29, височина 6 м – 4 бр.
 5. Квадратна ферма 2 м, коничен връх – 2 бр.
 6. Квадратна ферма 3 м, коничен връх – 8 бр.
 7. Основа за ферма със скоби – 2 бр.
 8. Триъгълна ферма 1 м, коничен връх – 2 бр.
 9. Ъгъл 90˚ - 2 бр.
 10. Триъгълна ферма 2 м, коничен връх – 1 бр.
 11. Триъгълна ферма 3 м, коничен връх – 1 бр.
 12. Алуминиева тръба 40х40 мм и 5,10 м със странични скоби
 13. Държач за верига 1000 кг с вериги 5 м

 

 

 

Срок на изпълнение на обществената поръчка:Начална дата за изпълнение на договора е датата на подписване на Анекс към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 331 / 30.05.2014 г. за проект „Популяризиране на възможностите за туризъм“, финансиран по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007 – 2013.

 

Крайният срок за изпълнение на договора е съгласно техническото предложение на изпълнителя, но не по-късно от 60 дни.

 

 Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок, за предаване на офертите за участие. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя, като несъответствуващо на изискванията. В изключителен случай Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

 

 Място на изпълнение на поръчката: изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява в Община Девин.

 

Приемане на поръчката:Изпълнението на поръчката се удостоверява с приемно-предавателен протокол, двустранно подписан от Възложителя и Изпълнителя за приемане на доставката.

 

Максимална стойност: Общата максимална стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер на 45 000 лева (четиридесет и пет хиляди лв.) без ДДС, катовключва всички дейности и разходи, необходими за качествено изпълнение на обществената поръчка.

 

Плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията в проекта на договора.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Приложени документи за изтегляне:

 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Документация за участие - изтегли;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер