Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин (ИПВГР)"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 30 Юни 2014г. 15:05ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин

 

 

1. Предмет на поръчката:

            Предмет на настоящата поръчка e изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин (ИПВГР) и съответно при необходимост - изготвяне на екологична оценка и оценка за съответствие за ПУП и ИПГВР. Проектът е финансиран по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II” на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, с възложител Община Девин в качеството си на бенефициент по цитираната схема, наричан по-долу за краткост „Проект/ът”.

            Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР) „интегриран план за градско развитие е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място – град или част от него, разработен за прилагането на Оперативна програма „Регионално развитие”, както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете”.

            Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – част от настоящата документация.

2. Обособени позиции:

            1.1. Изготвяне на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Девин”;

1.2. Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ИПГВР (ако се наложи изготвянето на такива).

3. Възможност за предоставяне на варианти в офертите:

            Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

4. Място на изпълнение на поръчката:

            Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на Община Девин. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

            Изпълнителят следва да извършва посещения на мястото на изпълнението на Проекта, когато е необходимо.

5. Срок на изпълнение на поръчката:

            Общият срок за изпълнение на всички дейности предмет на поръчката е до15 месеца считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка, не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на ДБФП.

6. Финансиране и разходи по участие в процедурата:

            Към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка е сключен ДоговорBG161PO001/5-03/2013/023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” (2007-2013) в рамките на схема BG161PO001/5-03/2013/ „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”, между МРР, Управляващ орган по ОП „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и Община Девин.

            Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

            Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

7. Срок на валидност на офертите

            Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

            Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

            Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок на валидност или ако представи оферта с изискуемия срок, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи.

 

8. Стойност на поръчката

            Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.

            Максималната цена за изпълнение на поръчката е в размер на:

8.1.За обособена позиция 1: 131 000 лв. (сто тридесет и една хиляди лева) без ДДС.

8.2.За обособена позиция 2: 16 850 лв. (шестнадесет хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС.

            Участници, които са предложили цени, по-високи от посочените по-горе, се отстраняват от участие в процедурата.

9. Схема на плащане:

            Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема на плащанията:

            Обособена позиция 1:

9.1. Авансово плащане, в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора за изпълнение на съответната обособена позиция – в срок до 30 (тридесет) работни дни от датата на влизане в сила на договора и след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.

9.2. Първо междинно плащане,в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора - в срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане и одобрение на дейности 1 и 2 от Техническата спецификация от Общински съвет – Девин и представяне на надлежно оформена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

            9.3. Второ междинно плащане,в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора - в срок до 30 (тридесет) работни дни след след приемане и одобрение на дейности 4,5 и 6 от Техническата спецификация от Общински съвет – Девин и представяне на надлежно оформена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

           9.4. Окончателно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора – в срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане и одобрение на изготвения окончателен вариант на ИПГВР гр. Девин от Общински съвет-Девин и УО на ОПРР, представяне от Изпълнителя на окончателния доклад за изпълнение на договора и надлежно оформена фактура.

               Обособена позиция 2:

               Окончателно плащане, в случй на необходимост от изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ИПГВР, в срок до 30 (тридесет) работни дни след изпълнение на предмета на договора и надлежно оформена фактура.

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 


                1. Обявление за публикуване - изтегли

 

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

 

                3. Документация за участие - срока за изтегляне на документацията изтече в 17.00 ч. на 01.08.2014 г.;

 

 4. Информация за прекратен договор за обществена поръчка за обособена позиция 2 "Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ИПГВР (ако се наложи изготвянето на такива)" - отвори.  Информацията е публикувана на 22.02.2016 г.

 5. Информация за изпълнен договор за обществена поръчка за обособена позиция 1 "Изготвяне на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Девин”; - отвори.   Информацията е публикувана на 22.02.2016 г.

 

Последна промяна от Петък, 26 Февруари 2016г. 14:59ч.
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер