Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Изпълнителният директор на „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД, кани всички заинтересованите лица да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет Доставка на храни за нуждите на „МБАЛ ДЕВИН" ЕАД

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 25 Юни 2014г. 18:04ч.

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ДЕВИН“ ЕАД

гр.Девин, ул.Явор № 3, тел.0879905739

 

Изходящ № 484/25.06.2014 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПИСМО – ПОКАНА

за участие в процедура по чл.14, ал.4 т. 2 от ЗОП с предмет:

ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ,

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОНСЕРВИРАНИ ХРАНИЗА НУЖДИТЕ НА

„МБАЛ ДЕВИН ЕАД“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.14, ал.4, т. 2 от Закона за обществени поръчки Изпълнителният директор на „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД, кани всички заинтересованите лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, както следва:

Предмет на процедурата: „Доставка на пакетирани хранителни продукти, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, хляб и хлебни изделия, плодове и зеленчуци и консервирани храниза нуждите на „МБАЛ ДЕВИН ЕАД“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1:Доставка на хляб и хлебни изделия съгласно изискванията на техническата спецификация съгласно приложение № 1.1 на обща индикативна стойност 6 000 лева крайна цена (шест хиляди лева).

Офертата следва да включвапредложения по всички елементи, посочени от Възложителя в техническата спецификация съгласно приложение № 1.1 за обособена позиция № 1.

Обособена позиция 2:Доставка на мляко и млечни продукти съгласно изискванията на техническата спецификация съгласно приложение № 1.2 на обща индикативна стойност 6 400 лева крайна цена (шест хиляди и четиристотин лева).

   Офертата следва да включвапредложения по всички елементи, посочени от Възложителя в техническата спецификация съгласно приложение № 1.2 за обособена позиция № 2.

Обособена позиция 3:Доставка на консервирани храни съгласно изискванията на техническата спецификация съгласно приложение № 1.3 на обща индикативна стойност 5 700 лева крайна цена (пет хиляди и седемстотин лева).

   Офертата следва да включвапредложения по всички елементи, посочени от Възложителя в техническата спецификация съгласно приложение № 1.3 за обособена позиция № 3.

Обособена позиция 4:Доставка на пакетирани хранителни продукти съгласно изискванията на техническата спецификация съгласно приложение № 1.4 на обща индикативна стойност 8 400 лева крайна цена (осем хиляди и четиристотин лева).

   Офертата следва да включвапредложения по всички елементи, посочени от Възложителя в техническата спецификация съгласно приложение № 1.4 за обособена позиция № 4.

Обособена позиция 5:Доставка на месо и месни продукти съгласно изискванията на техническата спецификация съгласно приложение № 1.5 на обща индикативна стойност 14 500 лева крайна цена (четиринадесет хиляди и петстотин лева).

   Офертата следва да включвапредложения по всички елементи, посочени от Възложителя в техническата спецификация съгласно приложение № 1.5 за обособена позиция № 5.

Обособена позиция 6:Доставка на плодове и зеленчуци съгласно изискванията на техническата спецификация съгласно приложение № 1.6 на обща индикативна стойност 5 200 лева крайна цена (пет хиляди и двеста лева).

     Офертата следва да включвапредложения по всички елементи, посочени от Възложителя в техническата спецификация съгласно приложение № 1.6 за обособена позиция № 6.

Участниците могат да направят предложение по всяка от обособените позиции, предмет на поръчката по отделно, както и да подават предложения за всички позиции от поръчката.

Цел на публичната покана:да се постигне избор на изпълнител, който качествено и професионално да осъществи предмета на поръчката, чрез което да се осигури реализиране на предвидените доставки на хранителни продукти.

Правно основание: възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 във връзка с глава осма от ЗОП.

Прогнозна стойност:Максималният финансов ресурс с включен ДДС, с който Възложителят разполага за осъществяване на дейността, предмет на настоящата поръчка по обособени позиции е посочен с индикативните стойности по-горе.

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената стойност за изпълнение на поръчката, предмет на настоящата покана, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Настоящата покана цели да помогне участниците да се запознаят с изискванията на възложителя, за да подготвят офертите си за участие.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в поканата.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в администрацията на МБАЛ Девин ЕАД на обявения ден, като за резултатите ще бъдете уведомени на посочените от Вас върху пликовете с офертите факс номера или електронни пощи.

Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по пълния предмет на поръчката.

     С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства, представляващи публичен ресурс и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

     Провеждането на предвиденото в ЗОПвъзлагане на обществена поръчка чрез публична покана гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД в качеството му на Възложител на поръчката.

Изисквания към участниците:

До участие се допускат кандидати, които отговарят на изискванията на чл.9 и чл.47 ал.1, ал.2 т.1, 3 и 5 и ал.5 от ЗОП.

Участниците следва да притежават регистрация за производство или търговия с храни по реда на чл.12 от Закона за храните.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, в посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 т.1, 3 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, престане да отговаря на изискванията на възложителя, с него не се сключва договор за обществена поръчка.

Място на изпълнение на поръчката: „МБАЛ Девин“ ЕАД – гр.Девин, ул.Явор № 3;

Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни.

Начин на плащане:

В български лева, разсрочено в срок минимум от 60 /шестдесет/ календарни дни след представяне на следните документи: доставна фактура, приемно-предавателен протокол и писмена заявка.

      

Гаранция за изпълениена договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката, определена в договора за доставка. Гаранцията за изпълнение в процедурата следва да бъде представена преди сключването на договора.

В случай, че изпълнителят по договора за обществена поръчка не изпълни задълженията си по договора, свързани с качественото и точно изпълнение на възложената поръчка, Възложителят усвоява пълния размер на представената гаранция.

Място и срок за подаване на предложенията за участие: „МБАЛ Девин“ ЕАД в срок до 09.07.2014 година

Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 14.30 часа на 10.07.2014 г. г. в сградата на „МБАЛ Девин“ ЕАД, ул.Явор № 3;

Разглеждане на предложенията: Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от възложителя условия.

Председателят на комисията отваря последователно пликовете с офертите на всички участници в процедура по реда на получаването им. Предложение, което не е изготвено съгласно предварително обявените условия не се оценява и се предлага на възложителя за отстраняване от процедурата.

При отваряне на предложенията най-малко трима от членовете на комисията подписват ценовата оферта.

Критерии за избор на изпълнител: най-ниска цена.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в „МБАЛ Девин“ ЕАД, гр.Девин, ул.Явор № 3.

Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

  • представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
  • представената оферта е постъпила с нарушена цялост;
  • представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;

          

Настоящата покана да се публикува на Портала за обществени поръчки и едновременно с това на сайта на Община Девин с адрес: www.devin.bg.

Дата 25.06.2014 г.                                             Изпълнителен директор: ..........................

                                                                                                           /Радка Грозданова, д.м./

 


 

Приложени документи за изтегляне:


                1. Публична покана - изтегли

                2. Документация за участие - изтегли;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер