Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Изпълнителният директор на „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД, кани всички заинтересованите лица да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет Изпълнение на строително-монтажни работи по текущ ремонт на „МБАЛ ДЕВИН" ЕАД

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 25 Юни 2014г. 15:30ч.

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ДЕВИН“ ЕАД

гр.Девин, ул.Явор № 3, тел.0879905739

 

Изходящ № 482/25.06.2014 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПИСМО – ПОКАНА

за участие в процедура по чл.14, ал.4 т. 1 от ЗОП с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за основен ремонт на І-ви етаж на „МБАЛ ДЕВИН ЕАД“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.14, ал.4, т. 1 от Закона за обществени поръчки Изпълнителният директор на „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД, кани всички заинтересованите лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, както следва:

Предмет на процедурата: „Изпълнение на строително-монтажни работи по текущ ремонт на І-ви етаж на „МБАЛ ДЕВИН ЕАД“.

Цел на публичната покана:да се постигне избор на изпълнител, който качествено и професионално да осъществи предмета на поръчката, чрез което да се осигури реализиране на предвидените строително-монтажни дейности.

Правно основание: възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.1 във връзка с глава осма от ЗОП.

Прогнозна стойност:Максималният финансов ресурс с включен ДДС, с който Възложителят разполага за осъществяване на дейността, предмет на настоящата поръчка до 220 000 лева без ДДС.

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената стойност за изпълнение на поръчката, предмет на настоящата покана, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Настоящата покана цели да помогне участниците да се запознаят с изискванията на възложителя, за да подготвят офертите си за участие.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в поканата.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в администрацията на МБАЛ Девин ЕАД на обявения ден, като за резултатите ще бъдете уведомени на посочените от Вас върху пликовете с офертите факс номера или електронни пощи.

Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по пълния предмет на поръчката.

     С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства, представляващи публичен ресурс и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

     Провеждането на предвиденото в ЗОПвъзлагане на обществена поръчка чрез публична покана гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД в качеството му на Възложител на поръчката.

Изисквания към участниците:

До участие се допускат кандидати, които отговарят на изискванията на чл.9 и чл.47 ал.1, ал.2 т.1, 3 и 5 и ал.5 от ЗОП.

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителясъгласно чл.3 ал.2 от Закона за камарата на строителите за изпълнението на отделните видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", свързани с предмета на поръчката или за изпълнението на строежи от I-ва група, IІ-та категория, както и да притежававалидна застраховка“Професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вслeдствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнения на задълженията му (чл. 171 от ЗУТ).

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, в посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 т.1, 3 и 5 от ЗОП, както и по Наредба № 7 в 7-дневен срок от настъпването им.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, престане да отговаря на изискванията на възложителя, с него не се сключва договор за обществена поръчка.

Място на изпълнение на поръчката: „МБАЛ Девин“ ЕАД – гр.Девин, ул.Явор № 3;

Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни.

Гаранция за изпълениена договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката, определена в договора за СМР. Гаранцията за изпълнение в процедурата следва да бъде представена преди сключването на договора.

В случай, че изпълнителят по договора за обществена поръчка не изпълни задълженията си по договора, свързани с качественото и точно изпълнение на възложената поръчка, Възложителят усвоява пълния размер на представената гаранция.

Място и срок за подаване на предложенията за участие: „МБАЛ Девин“ ЕАД в срок до 16:00 на 09.07.2014 година

Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 13.30 часа на 10.07.2014 г. г. в сградата на „МБАЛ Девин“ ЕАД, ул.Явор № 3;

Разглеждане на предложенията: Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от възложителя условия.

Председателят на комисията отваря последователно пликовете с офертите на всички участници в процедура по реда на получаването им. Предложение, което не е изготвено съгласно предварително обявените условия не се оценява и се предлага на възложителя за отстраняване от процедурата.

При отваряне на предложенията най-малко трима от членовете на комисията подписват ценовата оферта.

Критерии за избор на изпълнител: икономически най-изгодно предложение по методика, посочена в приложение № 3.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в „МБАЛ Девин“ ЕАД, гр.Девин, ул.Явор № 3.

Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника:

  • представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
  • представената оферта е постъпила с нарушена цялост;
  • представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;

          

Настоящата покана да се публикува на Портала за обществени поръчки и едновременно с това на сайта на Община Девин с адрес: www.devin.bg.

Дата 25.06.2014 г.                                             Изпълнителен директор: ..........................

                                                                                                          /Радка Грозданова, д.м./

 

 

 

 


 

 

 

Приложени документи за изтегляне:

 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Документация за участие - изтегли;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер