Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска и републиканска пътна мрежа на територията на община Девин през 2014г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 24 Юни 2014г. 14:55ч.

          Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Ремонт на общинска и републиканска пътна мрежа на територията на община Девин през 2014г.

 

1. Обект на настоящата обществена поръчка е: Ремонт на общинска и републиканска пътна мрежа на територията на община Девин през 2014г.

2. Обособени позиции: не.

3. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

4. Опции: възложителят предвижда следната опция: за обект „Основен ремонт на път IV- 19776 Тешел - Триград - Кестен“ ремонтни работи за сумата в размер на 13 480 лв. с ДДС ще бъдат възложени, ако в срок до 31.12.2014г. възложителят осигури посочените средства.

5. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е:

1.Обект: Рехабилитация на улици в с.Беден – с.Беден;

2.Обект: Основен ремонт на път IV- 19782 Тешел - Триград – Гьоврен – път IV- 19782 Тешел - Триград – Гьоврен;

3.Обект: Основен ремонт на път IV- 86835 Михалково - Селча от км. 0+000 до 13+600 - път IV- 86835 Михалково - Селча от км. 0+000 до 13+600;

4.Обект: Основен ремонт на път IV- 19776 Тешел - Триград – Кестен – път IV- 19776 Тешел - Триград – Кестен;

5.Обект: Текущ ремонт на път ІІІ – 866 Смолян – Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим и път ІІІ – 197 Доспат – Борино – Тешел – Грохотно – Настан - /ІІІ- 866/ - Девин – път ІІІ – 866 Смолян – Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим и път ІІІ – 197 Доспат – Борино – Тешел – Грохотно – Настан - /ІІІ- 866/ - Девин.

Максималният срок за изпълнение на поръчката е, както следва:

1.Обект: Рехабилитация на улици в с.Беден – до 10 работни дни, считано от датата на съставяне на Протокол обр.2 по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2.Обект: Основен ремонт на път IV- 19782 Тешел - Триград – Гьоврен – до 10 работни дни, считано от датата на съставяне на Протокол обр.2 по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

3.Обект: Основен ремонт на път IV- 86835 Михалково - Селча от км. 0+000 до 13+600 - до 10 работни дни, считано от датата на съставяне на Протокол обр.2 по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

4.Обект: Основен ремонт на път IV- 19776 Тешел - Триград – Кестен – до 60 работни дни, считано от датата на съставяне на Протокол обр.2 по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5.Обект: Текущ ремонт на път ІІІ – 866 Смолян – Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим и път ІІІ – 197 Доспат – Борино – Тешел – Грохотно – Настан - /ІІІ- 866/ - Девин – до 7 работни дни, считано от датата на съставяне на Протокол обр.2 по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Точният срок за изпълнение трябва да се оферира от участника в офертата му.

6. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

7. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта и попълнените стойностни сметки.

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка като дивизна цена, както следва:

291 284 лв. с ДДС

1.Обект: Рехабилитация на улици в с.Беден – 15 000 лв. с ДДС;

2.Обект: Основен ремонт на път IV- 19782 Тешел - Триград – Гьоврен – 10 000 лв. с ДДС;

3.Обект: Основен ремонт на път IV- 86835 Михалково - Селча от км. 0+000 до 13+600 - 15 000 лв. с ДДС;

4.Обект: Основен ремонт на път IV- 19776 Тешел - Триград – Кестен – 231 120 лв. с ДДС и 13 480 лв. с ДДС /под условие, ако в срок до 31.12.2014г. възложителят осигури посочените средства/;

5.Обект: Текущ ремонт на път ІІІ – 866 Смолян – Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим и път ІІІ – 197 Доспат – Борино – Тешел – Грохотно – Настан - /ІІІ- 866/ - Девин – 6 684 лв. с ДДС.

8.Схема на плащане

В срок до 30 дни от подписване на договора и издаване на фактура Възложителят изплаща на Изпълнителя аванс в размер на 50 % от сумата по договора.

Възложителят се разплаща с Изпълнителя за извършените СМР до размера на сумата по договора, въз основа на заверени протоколи за извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР и по офертните му единични цени, съгласно стойностните сметки. Обемът на текущо извършените СМР се удостоверява чрез подписване на тристранен протокол (между Възложител, Изпълнител и Строителен надзор). Плащането се извършва в срок от 10 дни след подписване на протокола. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 дни след отстраняване на несъответствията.

 


Приложени документи за изтегляне:


                1. Обявление за публикуване - изтегли

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

                3. Документация за участие - срока за изтегляне на документацията изтече в 17.00 ч. на 25.07.2014 г.;

4. Информация за изпълнен договор - дата на публикуване 22.02.2016 г. - отвори

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер