Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на участък от водопровод за термални води „Беденски бани-град Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 24 Юни 2014г. 11:05ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на участък от водопровод за термални води „Беденски бани-град Девин” – с финансиране по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г.

 

 

Документацията за участие в настоящата процедура за Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на участък от водопровод за термални води „Беденски бани-град Девин” – с финансиране по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013, може да сеполучи на електронен носител в сградата на Община Девин от 8:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден. Документацията за участие се получава до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите на адрес: Община Девин – гр.Девин, п.к.4800, ул.„Дружба” №1, телефон: 03041 2174, факс: 03041 2661 лице за контакт: Надежда Ризова. При писмено поискване от заинтересовано лице, отправено по факса или електронна поща на Възложителя посочени в обявлението, документацията на електронен носител се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

 

Възложителят изпраща решението и обявлението до АОП по електронен път с електронен подпис поради което, съгласно чл.64 ал.3 ЗОП се намаля срокът по чл.64 ал.1 от ЗОП със 7 дни. Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие ще е достъпна на профила на купувача на Интернет-адрес: www.devin.bg до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

 

Обмен на информация между Възложителя и участниците в тазипроцедура се осъществява в писмен вид, по един от следните начини:

 

- лично срещу подпис;

 

-по пощата – с писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя или участника адреси;

 

- чрез куриерска служба;

 

- по факс, изрично посочен от страните, за Възложителя: 03041 2661;

 

- чрез електронната поща на Възложителя, посочена от него в обявлението;

 

- чрез комбинация от тези средства.

 

Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените во бявлението лице за контакти.

 

Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка, куриер, електронна поща (и-мейл) в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис и АПК.

 

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници.

 

Офертите на участниците се приемат в сградата на Община Девин – гр. Девин, п.к. 4800, ул."Дружба" №1,всеки работен ден, в работно време, от08:00 до17:00 часа в срока, посочен во бявлението( съответно-решението за промяна, ако е приложимо) за откриване на процедурата.

 

Офертите се представят на Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени като крайни за получаване, в обявлението (съответно-решението за промяна, когато е приложимо) за възлагане на обществената поръчка. При приемане нао фертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

 

До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното:Допълнение/Промяна на оферта,към вх. №…..............…”.

 

Участниците имат право да представят само една оферта за участие в обществената поръчка.

 

Обектът на поръчката не включва обособени позиции.

 

Не се допуска представяне на варианти на офертата.

 

За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки,Прaвилника за прилагането на закона зао бществените поръчки и действащото в Република България законодателство.    

 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в откритата процедура. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по участие, подготовката и подаването на офертите си, включително и при отстраняване от участие или прекратяване на процедурата по реда на чл. 39 ЗОП.

 

Заинтересованите лица сами преценяват изгодността и възможността да участват в тази процедура, с всички произхождащи рискове от това тяхно решение. Участието е доброволно и е във волята на всеки да прецени да подаде или не оферта. След като заинтересовано лице подаде оферта в деловодството на Възложителя, до крайния срок за получаването им, същите могат да бъдат изтеглени от подалия ги участник. След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя.

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 


                1. Обявление за публикуване - изтегли

 

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

 

                3. Документация за участие - срока за изтегляне на документацията изтече в 17.00 ч. на 15.07.2014 г.;

Информация за  за прекратяване на договор за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на участък от водопровод за термални води „Беденски бани-град Девин” - дата на публикуване 22.02.2016 г.   - отвори 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер