Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: Провеждане на международен фестивал „Балкански ритми” по проект на община Девин „Популяризиране на възможностите за туризъм“

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 16 Юни 2014г. 13:03ч.

 

Община Девин на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, при следните условия:

 

          Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на дейности за подготовка, популяризиране и провеждане на фестивал в община Девин по проект „Популяризиране на възможностите за туризъм“, финансиран по Мярка: мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/.

 

 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


1.1.    Данни за Възложителя - Община Девин, гр. Девин, ул. Дружба 1, област Смолян, България, п.к. 4800

 

1.2. Институционална рамка

 

Проектът се изпълнява в съответствие със Закона за общинската собственост, ЗОП, Наредба № 15 от 21 май 2010 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области”, под мярка 4.1. А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР и Общински план за развитие на Община Девин 2007 - 2013 г.

 

1.3. Информация за проекта:

 

Подготовката и изпълнението на проекта е продиктувано от съществуващата необходимост от изграждане на общ териториален имидж на рибарската област.

Липсата на достатъчна информираност за използване на уникалните природни характеристики на територията като цялостна туристическа дестинация с чисти язовири, възможност за риболов и други преживявания в близост до природата ограничава достъпа на туристи в областта.

Община Девин е популярна дестинация за спа- и пещерен туризъм, но малко хора свързват общината и Рибарската област „Батак – Девин – Доспат” с риболовния туризъм и с разнообразието на рибната кухня, предлагано тук.

Организирането на събития в РО ще доведат до популяризиране на уникалните възможности на областта, ще увеличат туристопотока и ще дадат възможност за развитие.

 

 

 

2. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

 

 

2.1. Цел на обществената поръчка:

 

Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде избран Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и опит, на който Община Девин да възложи изпълнението на дейности за подготовка, популяризиране и провеждане на фестивал „Балкански ритми” в община Девин.

 

 

Планираните в проектното предложение дейности имат за цел:

 

  • Да се подпомогне интегрираното, конкурентоспособно развитие на рибарската област, посредством популяризиране на областта като атрактивна туристическа дестинация, привличане на външни посетители за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати
  • Да се насърчи развитието на устойчив риболовен туризъм в Рибарската област „Високи Западни Родопи”
  • Да се допринесе за изграждане на общ териториален имидж на територията като цялостна туристическа дестинация.

 

Изпълнението на проекта ще допринесе пряко за повишаване на информираността на широката общественост за възможностите за туризъм, които предлага РО. Ще бъде популяризирана РО като цялостна туристическа дестинация с чисти водни обекти, организиране на риболов и други преживявания в близост до природата. Ще се стимулира риболовния туризъм и еко-туризма.

 

Очакваните резултати и действия по МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак - Девин - Доспат“ са чрез организиране и провеждане на фестивално събитие да се популяризира дестинацията, което от своя страна ще доведе до повишаване на туристопотока в РО.

 

Цялостната дейност по проекта ще допринесе и до повишаване на качеството на живот в гр. Девин, рибарската област и повишаване на привлекателността на региона. Проектът цели провеждането на фестивално събитие за популяризиране на възможностите за туризъм, което да привлече голям брой външни посетители в РО.

Популяризирането на дестинацията чрез фестивално събитие ще доведе до привличане на голям брой външни за територията посетители.

 

2.2. Обхват и конкретни задачи на работата на Изпълнителя

 

Изпълнението на дейността е обособено на два етапа: подготовка и популяризиране на фестивала и провеждане на фестивала.

Популяризирането на фестивала и привличането на възможно най-широк кръг посетители и участници ще бъде направено чрез:

 

1.Медийни активности (аудио и фейсбук реклама):

-          Аудио спот - реализиран в националните и местни медии, ще привлича и поддържа вниманието и интереса на аудиторията, като анонсира предстоящия фестивал. Ще бъде изработен 1 аудио спот, с продължителност до 30 секунди, който ще има 300 излъчвания.

-          Фейсбук страница – разработена и носеща името на фестивала. Ще бъде брандирана с общата визия на кампанията. Ще бъде активна в началото на периода на кампанията, за да привлече максимален брой почитатели. Ще бъдат направени по минимум 1 пост на ден или общо минимум 30 поста за кампанията.

Очаквани резултати: Изработен аудио спот с 300 излъчвания и проведена кампания в онлайн пространството на фейсбук с минимум 30 поста.

 

2.Изработване и разпространение на рекламни материали (флаери и плакати):

-          Рекламен флаер -предвижда се разработването и раздаването на рекламни флаери, съдържащи подробна информация за фестивала, с програма, място, ден и час на събитието. Флаерът ще бъде с размер до А5, 150гр. хартия, пълноцветен, 20 000 тираж.

-          Рекламен плакат - ще бъдат произведени и разлепени плакати за анонсиране на фестивала. Плакатите ще включват подробна информация за фестивала, с програма, място, ден и час на събитието.

Плакатът ще бъде със следните технически параметри – размер 50x70см, 130гр. хартия, цветност 4+0, тираж – 5000 бр.

 

Очаквани резултати: Изработени и разпространени 20000 бр. флаери и 5000 бр. плакати.

В рамките на дейностите по популяризирането на фестивала следва да бъде представена графична визия за фестивала.

 

3.Организиране и провеждане на фестивал - самият фестивал ще се проведе в период от 3 дни. Продължителността на програмата за всеки един ден следва да бъде не по-малко от 4 астрономически часа.

Необходимо е да бъде наета озвучителна система, микрофони и осветление според нуждите на привлечените изпълнители. Следва да бъде осигурен и технически екип през 3 дни на фестивала, който да се грижи за безпроблемното техническо обезпечаване.

Трябва да бъде организирана развлекателна програма, включваща различни изпълнители и самодейци, които ще представят своето изкуство пред обществеността на Община Девин и привлечените целеви групи от други райони. Целта на това събитие е чрез развлекателно – информационната програма да се промотира района и неговите предимства за избор на туристическа дестинация.

За нуждите на фестивала да бъде поканен и подходящ водещ, който да води програмата на фестивала и да влезе в роля на домакин и да придаде цялостност на събитието.

Участниците в програмата на фестивала ще бъдат поканени официално да се включат с техни изпълнения. Това ще бъдат различен тип изпълнители, които изпълняват народно творчество – солови изпълнители, музикални групи и състави, танцови формации и др. Участниците трябва да са от България и от 3 балкански държави.

За придаване на по-голяма атрактивност на фестивала следва да бъде поканена и една голяма звезда – изпълнител, който да бъде атракция и ще допринесе за привличане на различен кръг аудитории.

В рамките на тази дейност следва да бъде предвидено участието на самодейни изпълнители, водещ, звезда, както и цялостната организация и мениджмънт на фестивала. Освен това следва да бъде обхванато и техническото обезпечаване от технически екип, озвучаване, осветление и микрофони, както и доставяне на винил за брандиране на сцената за фестивала.

 

Очаквани резултати: Проведен тридневен Фестивал с международно участие

 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

 

 

3.1. Вид на процедурата:

 

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

 

3.2.Срок на изпълнение на обществената поръчка:

 

Начална дата за изпълнение на договора е дата на подписване на договора за настоящата поръчка. Крайният срок за изпълнение на договора есъгласно техническото предложение на изпълнителя.

 

3.3. Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок, за предаване на офертите за участие. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя, като несъответствуващо на изискванията. В изключителен случай Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

 

3.4. Място на изпълнение на поръчката: изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява в Община Девин.

 

3.5. Приемане на поръчката:Изпълнението на поръчката се удостоверява с приемно-предавателни протоколи, двустранно подписани от Възложителя и Изпълнителя за всяка една от дейностите по сключения договор. .

 

3.6. Максимална стойност: Общата максимална стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер на 49 950.00 лева (четиридесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лв.) без ДДС, катовключва всички дейности и разходи, необходими за качествено изпълнение на обществената поръчка.

 

3.7. Плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията в проекта на договора.

 

 

 

 

 


 

 

 

Приложени документи за изтегляне:

 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Документация за участие - изтегли;

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер