Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за публично обсъждане поемане на дългосрочен дълг от фонд "Флаг" за реализиране на проект
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 07 Ноември 2017г. 15:32ч.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

На 19.07.2016 г. между община Девин и Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.004-0034-С01, проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Бенефициент по проекта е община Девин. Общата стойност на проекта е 271 712.00 лв. Проектът приключва на 19.09.2018 год.

В рамките на проекта са предвидени и се изпълняват общо пет дейности във връзка с предоставяне на седем интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Първата от тях касае ранна интервенция на уврежданията за предотвратяване на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждането им. Втората дейност от проекта е концентрирана върху осигуряване на подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Чрез проекта се предоставя психологическа подкрепа и консултиране за формиране на родителски умения у бъдещи и настоящи родители, при които са констатирани дефицити на връзката родител-дете. Осигурено е редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, като услугата е и мобилна, когато е необходимо. Реализират се и дейности за увеличаване на училищната готовност на децата и мотивацията им за равен старт. За предоставяне на услугите е подбран персонал, включващ специалисти от различни сфери – социални работници, медицински специалисти, психолози, педагози и медиатори. Те работят в екипи и координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и семействата от целевите групи в община Девин. В резултат от изпълнението на проекта се очаква повишаване на общото благосъстояние на децата, подобряване на училищната готовност, разширяване и устойчивост на услугите с интегриран характер в Община Девин, насочени към деца и семейства от рискови групи.

Съгласно разпоредбите на сключения Административен договор за БФП общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 80% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. Това изисква наличие на финансов ресурс за оборотно финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. По настоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно самоуправление (ФЛАГ ЕАД).

С оглед на горното и в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 год. от Общински съвет – Девин КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД ФЛАГ ЕАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

1. Проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”

2. Стойност на проекта – 271 712,00 лева

3. Начин на финансиране – Договор за кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД

4. Обезпечение на дълга – учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Административен Договор за за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.004-0034-С01 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, сключен с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

5. Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 14 месеца от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно пагасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

6. Източници за погасяване на главницата – вземания на Община Девин по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.004-0034-С01 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в размер на 97 936,00 лв. /деветдесет и седем хиляди деветстотин тридесет и шест лева/.

7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 14.11.2017 год. /вторник/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

С уважение,

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер