Начало ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" Финансирани проекти В Община Девин бе проведена официална церемония „Първа копка” за ефективния старт на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин”
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 02 Ноември 2017г. 16:31ч.

ОБЩИНА ДЕВИН


 

В Община Девин бе проведена официална церемония „Първа копка за ефективния старт на проект BG16RFOP001-2.001-0149-C02 „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин

 

На 02.11.2017 г., в град Девин, беше даден старт на проект BG16RFOP001-2.001-0149-C02 „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Общата стойност на проекта: 2 492 372,74 лв., от които 2 118 516.83 лв. европейско и 373 855.91 лв. национално съфинансиране.

На официалната церемония „Първа копка”, Община Девин – бенефициент, отбеляза ефективния старт на изпълнението на строително-монтажните работи по проекта, който има за главна цел: Повишаване на енергийната ефективност в четири жилищни сгради на територията на град Девин. Чрез внедряването на мерки за енергийна ефективност и изпълнение на планираните дейности ще се допринесе пряко за намаляване на крайното потребление на енергия. Подобряването на жилищния фонд ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще подобри качеството на живот в сградите. Четирите жилищни сгради, които ще бъдат санирани и обновени по проекта са: многофамилна жилищна сграда „Военен блок”, гр. Девин, улица „Родопи” № 20”; многофамилна жилищна сграда „Стара планина”, гр. Девин, улица „Васил Левски ” № 47”; многофамилна жилищна сграда „Военен блок”, гр. Девин, улица „Цветан Зангов” № 13”; многофамилна жилищна сграда- блок „Въча”, гр. Девин, улица „Явор” № 1”.

Церемонията се състоя пред Военния блок на ул. „Родопи” № 20 в присъствието на Кмета на Община Девин Красимир Даскалов, заместник кмета Владимир Солаков, председателя на Общинския съвет Руси Чаушев, представители на Общинската администрация, на изпълнителите на инженеринга, на Екипа за управление на проекта, както и граждани.

Кметът, г-н Красимир Даскалов, изрази своята убеденост, че реализирането на проекта ще допринесе за постигането на управленската програма на общинското ръководство. Този проект ще помогне и за превръщането на община Девин в привлекателно място за живеене и притегателен център за инвестиции, иновации, туризъм и работа.

Заявена беше готовност за решаване на всички възникнали въпроси в процеса на изпълнение на СМР, с цел постигането на желаните резултати от внедряването на мерките за енергийна ефективност и подобряването на средата за обитаване и на облика на сградите на територията на община Девин.

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

 


www.eufunds.bg

Договор №BG16RFOP001-2.001-0149-C02, Проект „Въвеждане на енергоефективни мерки

на жилищни сгради на територията на град Девин”

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер