Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-монтажни работи (СМР) при изпълнение на обект: Туристическа пътека с места за почивка

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 11 Юни 2014г. 10:36ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) при изпълнение на обект: „Туристическа пътека с места за почивка в поземлени имоти с идентификатори 20465.121.240, 20465.121.351, 20465.121.352 и 20465.121.353 по Кадастралната карта на гр.Девин“

 

 

1. Обект на настоящата обществена поръчка е: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) при изпълнение на обект: „Туристическа пътека с места за почивка в поземлени имоти с идентификатори 20465.121.240, 20465.121.351, 20465.121.352 и 20465.121.353 по Кадастралната карта на гр.Девин“.

 

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №336/03.06.2014г. по проектно предложение вх.№BG-07-HWR-3.2-010 по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.

2. Обособени позиции: не.

 

3. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

 

4. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е: туристическа пътека с места за почивка в поземлени имоти с идентификатори 20465.121.240, 20465.121.351, 20465.121.352 и 20465.121.353 по Кадастралната карта на гр.Девин.

Максималният срок за изпълнение на поръчката е до 150 дни, считано от датата на сключване на договор за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

Точният срок за изпълнение трябва да се оферира от участника в офертата му.

5. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

6. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта и попълнената количествено-стойностна сметка.

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка като дивизна цена, както следва:

 

95 272,08 лв. без ДДС

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на строителството, предмет на настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

7.Схема на плащане

Финансирането е съгласно сключен от община Девин Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №336/03.06.2014г. по проектно предложение вх.№BG-07-HWR-3.2-010 по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.

Първо плащане в размер на 50 (петдесет ) % от стойността на обекта, платимо в срок до 30 календарни дни от датата на получаване на авансово плащане по проекта и издаване на фактура от Изпълнителя.

Второ плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платими в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на обекта с констативен протокол, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му до размера на сумата по договора, въз основа на подписан Сертификат за извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР по офертните единични цени на избрания изпълнител, съгласно количествено-стойностна сметка. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 работни дни след отстраняването на несъответствията.

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 


                1. Обявление за публикуване - изтегли

 

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

 

                3. Документация за участие - срока за изтегляне на документацията изтече в 17.00 ч. на 11.07.2014 г.;

 

                4. Информация за изпълнен договор - дата на публикуване 19.02.2016 г. - изтегли;

 

`

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер