Начало ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" Финансирани проекти Покана за официална церемония „Първа копка”
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 31 Октомври 2017г. 11:31ч.

ОБЩИНА ДЕВИН


 

ПОКАНА

ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На 02.11.2017 г. (четвъртък), 11:00 часа, на ул. „Родопи” № 20 (пред Военния блок), град Девин, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0149-C02, проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Обща стойност на проекта: 2 492 372,74 лв., от които 2 118 516.83 лв. европейско и 373 855.91 лв. национално съфинансиране.

На организираната от Община Девин – бенефициент по проекта официална церемония за ефективния старт на проекта „Първа копка” ще се даде начало на изпълнението на строително-монтажните работи на следните обекти: многофамилна жилищна сграда „Военен блок”, с административен адрес: гр. Девин, улица „Родопи” № 20”; многофамилна жилищна сграда „Стара планина”- гр. Девин, с административен адрес: гр. Девин, улица „Васил Левски ” № 47”; многофамилна жилищна сграда „Военен блок”, с административен адрес: гр. Девин, улица „Цветан Зангов” № 13”; многофамилна жилищна сграда- блок „Въча”, с административен адрес: гр. Девин, улица „Явор” № 1”.

 

Заповядайте! Ще се радваме на Вашето присъствие!

Бъдете част от  процеса по обновяване на град Девин!

 

/КРАСИМИР ДАСКАЛОВ/                                      

Кмет на Община Девин                    

                  

„Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на енергоефективни меркина жилищни сгради на територията на град Девин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

 


www.eufunds.bg

Договор №BG16RFOP001-2.001-0149-C01, Проект „Въвеждане на енергоефективни мерки

на жилищни сгради на територията на град Девин”

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер