Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Разяснение по обществена поръчка с предмет: Предоставяне на далекосъобщителни услуги с две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 09 Юни 2014г. 16:28ч.

Р А З Я С Н Е Н И Е

 

по чл.29 ЗОП

 

Относно: постъпило в община Девин искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:Предоставяне на далекосъобщителни услуги при следните обособени позиции:

  1. Чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие
  2. Чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

На основание чл.29 ЗОП, моля да имате предвид, следното разяснение:

Въпрос №1:В показател К3 от методиката за оценка на предложенията по обособена позиция 1 се оценява показател „Брой включени минути в мрежата на участника”? Моля Възложителят да уточни къде следва да бъдат разписани минутите, оценявани по този показател към ценовото или към техническото предложение на Участника.

Отговор на въпрос № 1: Всеки участник, следва да добави т.13 в Приложение 2а с текст „Брой включени минути в мрежата на участника ………….“, където да опише предложението си.

 

 

Цветалин Пенков

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер