Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Покана към кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог)

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Девин кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект „Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на Община Девин”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено ТУК - Изтегли

            1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години по специалността;
 • да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на Проект „Осигуряването на най-добрия старт на децата в живота – гаранция за бъдещето на община Девин” на община Девин.

 

1.2. Специфични изисквания

 

Ще се счита за предимство:

 • преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;
 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Девин, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата;
 • да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи във високо рискови общности и др.

 

 

            2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 12.06.2014 г.

Примерна форма за професионална биография (CV) може да изтеглите от ТУК - изтегли

 

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието                                     - 30

(2)  квалификации и компетентност за изпълнение на заданието           - 70

                                                                                             

                                                                                                          Общо точки   - 100

 

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.00 до 17.00 часа.

 

Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес:

obshtina@devin.bg

- на хартия на адрес:

п.к. 4800, гр.Девин, ул. „Дружба”№1

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер