Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Второ разяснение по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на инженеринг- работно проектиране и СМР за с. Гьоврен в две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 20 Май 2014г. 14:59ч.

Изх. № ОП-2#1/20.05.2014г.

 

Р А З Я С Н Е Н И Е

 

 

по чл.29 ЗОП

 

Относно: постъпило в община Девин искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител на инженеринг- работно проектиране и СМР в две обособени позиции:Обособена позиция 1: Реконструкция/Рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи, системи и съоръжения в с. Гьоврен, община Девин, област Смолян.Обособена позиция 2: Инженеринг - работно проектиране и реконструкция/рехабилитация на улична мрежа в с. Гьоврен, община Девин, област Смолян.Финансирани със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

 

                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.29 ЗОП, моля да имате предвид, следното разяснение:

Въпрос №1: Допустимо ли е даден специалист, включен в състава на инженерно – техническия екип на обособена позиция № 1, да бъде посочен и в екипа на инженерно – техническия състав в обособена позиция № 2?

Отговор на въпрос № 1 В   случай че се кандидатства за двете обособени позиции, то следва да се предложи състав от експерти за всяка обособена позиция поотделно. При това е допустимо един и същи експерт да участва и в двете обособени позиции. В този случай участникът следва да съобразява времето на изпълнение на дейностите по всяка обособена позиция, с оглед предотвратяване на евентуално бъдещо неизпълнение на задължения по договор за изпълнение, с оглед физическата възможност от страна на съответния експерт за работа, едновременно в два синхронизирани екипа, съобразно линеен календарен график за изпълнение на съответната обособена позиция.

 

Въпрос № 2 В количествените сметки за обособена позиция № 1 има зададени количества „нула” . Моля да дадете разяснение.

Отговор на въпрос № 2

Там където количествата са „нула” не се предлагат единични цени и не участват в изчислението на общата цена. Предложението на участниците трябва да бъде „нула”.

 

 

Въпрос № 3 Допустимо ли е даден вид механизация, включен в списъка на техническото оборудване на обособена позиция № 1, да бъде посочен и в списъка на техническото оборудване на обособена позиция № 2?

 

  Отговор на въпрос № 3В   случай че се кандидатства за двете обособени позиции, то следва да се предложи техническо оборудване за всяка обособена позиция поотделно. При това е допустимо едно и също оборудване да участва и в двете обособени позиции. В този случай участникът следва да съобразява времето на изпълнение на дейностите по всяка обособена позиция, с оглед предотвратяване на евентуално бъдещо неизпълнение на задължения по договор за изпълнение, с оглед осигуряване на възможност за работа, на оборудването, съобразно линеен календарен график за изпълнение на съответната обособена позиция.

 

 

Цветалин Пенков

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер