Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-07 Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 08 Август 2017г. 10:57ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ и приоритетна ос  № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

 

 

Протокол - отвори 

 


 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

 

Protokol.pdf
SHA-256 Хеш
b081f9e037106a2dc936a59e1216a23af8762d2c2bf3aba856c9ba53f5d040cc

Сериен номер:384dc7d587d56a44

Издадено:08.08.2017 10:53:49

tsr файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер