Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-07 Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор за безвъзмездна ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 25 Юли 2017г. 16:00ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ и приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - отвори

 

Документация за поръчката- изтегли

 


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 
Файл
dokumentacia_za_porachkata.zip
SHA-256 Хеш
04815d387f752d8dbdc8c8097169400380f63bfb10c627cfba139032ddf095fc

Сериен номер:61369b852b975bc

Издадено:25.07.2017 16:07:53

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер