Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Разяснение по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на инженеринг- работно проектиране и СМР за с. Гьоврен в две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 13 Май 2014г. 15:41ч.

 

Р А З Я С Н Е Н И Е

 

    Изх. № 91-1867#1/13.05.2014 г.

 

по чл.29 ЗОП

 

Относно: постъпило в община Девин искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител на инженеринг- работно проектиране и СМР в две обособени позиции:Обособена позиция 1: Реконструкция/Рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи, системи и съоръжения в с. Гьоврен, община Девин, област Смолян.Обособена позиция 2: Инженеринг - работно проектиране и реконструкция/рехабилитация на улична мрежа в с. Гьоврен, община Девин, област Смолян.Финансирани със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

 

 

 

                   УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ДИН УПРАВИТЕЛ,

 

 

На основание чл.29 ЗОП, моля да имате предвид, следното разяснение:

 

Въпрос1: В Раздел VІ Оферта – подготовка, съдържание, подаване на офертата 6.1.Подготовката на офертата е записано „ Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние, издадено не по 9 късно от 30 /тридесет/ дни преди датата на подаване на офертата. Ако участник е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, следва да представи еквивалентен документ за регистрация, издаден от държавата , в която е установен, съгласно нормата на чл. 49, ал. 3 от ЗОП….

Съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър: „ Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

В тази връзка моля да разясните достатъчно ли е посочването на ЕИК в Административни сведения – Образец № 1.

Освен това в Указания и условия за участие в обществената поръчка, Раздел ІV оферта – подготовка, съдържание, подаване на офертата, точка 6.2. съдържание на офертата, подточка 6,2,1. Съдържание на Плик № 1 „ Документи за подбор”, подточка 4. Регистрационни документи на участника е записано „ копие от документа за регистрация или ЕИК /единен идентификационен код/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър…”

Във връзка с цитираните по – горе разпоредби, моля да разясните ще отстраните ли участник, който е посочил ЕИК в Административни сведения – Образец № 1 и нее представил копие от регистрационно удостоверение , копие от удостоверение за вписване или копие на карта за идентификация, издадени от Регистър Булстат.

Отговор1 : Указанието е дадено алтернативно това означава, че когато е посочен ЕИК не е нужно да се представя удостоверения за актуално състояние, издадено не по 9 късно от 30 /тридесет/ дни преди датата на подаване на офертата.

Въпрос 2: В методиката за определяне на комплексна оценка на офертите за избор на изпълнител на обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Раздел Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата, Подраздел за Обособена позиция 1 е записано” Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:КОФ = П1+П2+П3, където П1 Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката.. П2 срок за изпълнение на СМР на обекта … П3 Цена за изпълнение на СМР на обекта.. „ В точни указания за определяне на оценката по всеки показател, в таблицата за Показател Срок за изпълнение на СМР на обекта е записано „Оценката се определя съгласно формула П3 Оценка на показателя”, а в таблицата за показател Цена за изпълнение на СМР на обекта е записано „Оценката се определя съгласно формула П 4Оценка на показателя…”Моля да разясните дали е извършена техническа грешка при изготвянето на документацията и да укажете коректните показатели в двете таблици и формулата.

 

Отговор2.В методиката за определяне на комплексна оценка на офертите за избор на изпълнител за обособена позиция № 1 е допусната техническа грешка в изписването на показател П2 и П3.

П2 – срок за изпълнение на СМР на обекта е записан като П3 и П3 – цена за изпълнение на СМР на обектае записан като като П5, който показател не съществува.

Променят се както следва:

 

 

Показател

Указания за определяне на оценката

Срок за изпълнение на СМР на обекта

Оценката се определя съгласно формула:

 

П2: Оценка на показателя =Sminx 100x0.10

                                                   Sсъотв

Където:

Smin - най – краткият предложен срок за изпълнение на СМР на обекта

Sсъотв – срок за изпълнение, предложен от оценявания участник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател

Указания за определяне на оценката

Цена за изпълнение на СМР на обекта

Оценката се определя съгласно формула:

 

П3: Оценка на показателя =Цminх100х0,50

                                                   Цсъотв

Където:

Цmin - най – ниската предложена цена за изпълнение на СМР на обекта

Цсъотв – предложената цена на съответния участник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 3: В Образците е указано, че се описват само обособните позиции за които се участва, но не сте указали дали излишните текстове и таблици се изтриват от съответния образец или се зачертават, а таблиците не се попълват.

Отговор 3. В самите образци е указано как да се попълват, например там където се кандидатства за една обособена позиция , се описва само тази позиция, а излишните текстове се изтриват.

Въпрос 4.В документацията за участие не е уточнено как се процедира с образци и документи. Моля дя разясните в тези случаи дали неприложимите документи се описват в списъка като неприложими , както и дали неприложимите образци не се прилагат или се се прилагат непопълнени без отметки или се прилагат непопълнени с гриф «Неприложимо».

Отговор 4. Неприложимите образци не се прилагати не се вписват в списъка на документите.

 

 

5. Допусната е техническа грешка в чл. 11, т. 4 от проекта на договор – образец №20 за обособена позиция № 1 за вменяване на задължение на Изпълнителя «Да изпълни проектирането» За тази позиция Възложителят предоставя работен проект за обекта – предмет на поръчката.

 

 

 

 

Цветалин Пенков

Кмет на община Девин

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер