Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на инженеринг- работно проектиране и СМР за с. Гьоврен в две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 30 Април 2014г. 14:25ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

 

Избор на изпълнител на инженеринг- работно проектиране и СМР в две обособени позиции:

 

Обособена позиция 1: Реконструкция/Рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи, системи и съоръжения в с. Гьоврен, община Девин, област Смолян.

 

Обособена позиция 2: Инженеринг - работно проектиране и реконструкция/рехабилитация на улична мрежа в с. Гьоврен, община Девин, област Смолян.

 

Финансирани със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

 

 

1.1. Обект на настоящата обществена поръчка е: Изпълнение на строително-монтажни работи и инженеринг – работно проектиране и строителство, изпълнявани на територията на с. Гьоврен, община Девин, финансирани със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

 

 

 

1.2. Обособени позиции: ДА.

 

Обособена позиция 1: Реконструкция/Рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи, системи и съоръжения в с. Гьоврен, община Девин, област Смолян.

 

Обособена позиция 2: Инженеринг - работно проектиране и реконструкция /рехабилитация на улична мрежа в с. Гьоврен, община Девин, област Смолян.

 

Участниците имат право да подават оферта за всяка една от обособените позиции или за двете позиции заедно.

 

 

 

1.3. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

 

 

 

 

 

1.4. Място и срок за изпълнение на поръчката

 

Мястото за изпълнение на поръчката е:

 

с. Гьоврен, община Девин, област Смолян.

 

Максималният срок за изпълнение на поръчката е до 360 дни за всяка обособена позиия, считано от датата на сключване на договор за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

 

Точният срок за изпълнение трябва да се оферира от участника в офертата му.

 

 

 

1.5. Разходи за поръчката

 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

 

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

 

 

 

1.6. Стойност на поръчката

 

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта и попълнените количествени сметки.

 

 

 

Прогнозната стойност за всяка обособена позиция е както следва:

 

 

 

Обособена позиция 1: 1 700 000.00 лв. без ДДС

 

 

 

Обособена позиция 2: 1 750 000.00 лв. без ДДС

 

 

 

Проектиране по всички части – 50 000 лв. без ДДС

 

СМР – 1 700 000.00 без ДДС

 

 

 

 

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка и/или отделните стойности, посочени по-горе, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

 

 

 

1.7.Схема на плащане

 

За обособена позиция 1:

 

Възложителя възлага извършването на СМР след осигуряване на финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. За размера на осигуреното финансиране Възложителя уведомява писмено Изпълнителя.Определенитепо -долу размери на плащания са съобразно осигурените средства.

 

а/Авансово плащане в размер на 30 % от стойността на СМР на съответния обект, платимо в срок до 10 дни след съставяне на Протокол обр.2а по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на фактура за стойността на авансовото плащане за съответния обект.

 

б/Междинни плащания в размер до 70% от стойността на офертата на избрания изпълнител за изпълнение на СМР на съответния обект, платими в срок до 10 дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от избрания изпълнител за стойността на плащането. При всяко плащане от съответната фактура се приспадат 30 % /съответната част от платеното авансово плащане/.

 

в/Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платими в срок до 10 календарни дни след окончателното приемане на съответния обект с констативен акт образец 15, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му до размера на сумата по договора.

 

г/В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 работни дни след отстраняването на несъответствията.

 

 

 

За обособена позиция 2:

 

 

 

Възложителя възлага извършването на СМР след осигуряване на финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. За размера на осигуреното финансиране Възложителя уведомява писмено Изпълнителя.Определенитепо -долу размери на плащания са съобразно осигурените средства.

 

а/Първо плащане в размер на предложената от участника цена за изготвяне на технически проект, платимо в срок до 10 дни, считано от предаване на проекта и издаване на фактура за стойността на плащането от избрания изпълнител.

 

б/Авансово плащане в размер на 20 % от стойността на СМР на съответния обект, платимо в срок до 10 дни след съставяне на Протокол обр.2а по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на фактура за стойността на авансовото плащане за съответния обект.

 

в/Междинни плащания в размер до 80% от стойността на офертата на избрания изпълнител за изпълнение на СМР на съответния обект, платими в срок до 10 дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от избрания изпълнител за стойността на плащането. При всяко плащане от съответната фактура се приспадат 20 % /съответната част от платеното авансово плащане/.

 

г/Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платими в срок до 10 календарни дни след окончателното приемане на съответния обект с констативен акт образец 15, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му до размера на сумата по договора.

 

д/В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 работни дни след отстраняването на несъответствията.

 

1.8. Документи, които ще предостави Възложителя

 

Възложителят ще предостави работен проект за обособена позиция 1.

 

 

 

Забележка по обособена позиция 2:

 

При подаване на оферта за обособена позиция 2, участниците следва да изготвят идеен проект, който да бъде неразделна част от офертата за участие. Идейният проект следва да бъде изготвен в съответствие с представената техническа спецификация и да включва най-малко следните части:

 

- Геодезическо заснемане,

 

- Пътна, която включва – геометрично решение, нивелетен план;

 

- Конструктивна – за улиците, за които се предвиждат укрепителни съоръжения;

 

- Сметна документация, която включва количествено-стойностни сметки, спецификация на материалите по частите на проекта.

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 


                1. Обявление за публикуване - изтегли

 

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

 

                3. Документация за участие - срока за изтегляне на документацията изтече в 17.00 ч. на 31.05.2014 г.;

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер