Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект «Алеи на туриста – І-ви и ІІ – ри етап» "

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 22 Април 2014г. 16:22ч.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект «Алеи на туриста – І-ви и ІІ – ри етап» по проекти по мярка 4.1. «Развитие на рибарските области», подмярка 4.1.А «Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи» по приоритетна ос № 4 «Устойчиво развитие на рибарските области» от Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.”

 

 

 

На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че комисията назначена със заповед № РД - 09- 41/28.01.2014 г. ще отвори ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с горепосоченият предмет на 25.04.2014 г. в 12:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

        

 

/Надежда Ризова/

Председател на комисията

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер