Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: Рехабилитация на улица от о.т. 59 до о.т. 152 в с. Селча със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 17 Април 2014г. 15:32ч.

     Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Рехабилитация на улица от о.т. 59 до о.т. 152 в с. Селча със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

 

1. Общи условия:

 

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка са по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.

 

2.Срок за изпълнение – не по – малко от 30 календарни дни от датата на откриване на строителна площадка.

 

3.Място за изпълнение : с.Селча , община Девин, обл. Смолян.

 

4.Стойност на поръчката:

 

Сумата не може да надхвърля 113 766.67 /сто итринадесет хиляди седемстотин шейсет и шест лева и 67 ст. без ДДС

 

5.Обособени позиции – не

 

6. Техническа спецификация

 

         Рехабилитация на улица от О.Т. 59 до О.Т. 152 в с. Селча се налага, поради настъпилите деформации на съществуващата улична настилка в резултат на дългия период на експлоатация без експлоатационна поддръжка и на физическото стареене на същата. Проектното трасе на улицата е съобразено със съществуващото положение и имотите по устройствения план на селото и е разработено върху съществуващото трасе без съществена промяна в ситуационно отношение. Не се предвиждат съществени изменения в ситуация и нивелетна линия, поради необходимостта от съобразяване с редица ограничения, които се диктуват от извършеното вече застрояване на квартала и системата за ползване на имотите.

 

Проекта обхваща улицата от О.Т. 59 до О.Т. 152 с обща дължина 230 м и е от второстепенната улична мрежа от обслужващ характер, като категорията на движението се приема много леко. С проектното решение се осигуряват всички условия за организирано и безопастно движение на автомобилите с приетата проектна скорост - 30 км/час. Тя е безопастна скорост на движение на единичен автомобил при мокро и чисто пътно покритие при определени теренни условия.

 

При проектирането на улицата са отчетени особеностите и разнообразието на планинския релеф. Трасето на улицата в ситуация се състои в прави участъци и хоризонтални криви. Габарита на улицата е 5,50 м, като уличното платно е проектирано да бъде ограничено с видими бетонови бордюри 15/35. Земното легло се оформя с напречен наклон 3%, а напречния профил на уличното платно е 2,0%. Настилката на улицата е от асфалтобетон и основа от трошен камък – оразмерена на леко движение при модул на земната основа 30 МРа.

 

1.Изностващ пласт на плътен асфалточетон тип „А“, с дебелина 5 см;

2.Основа от несортиран трошен камък с дебелина на пласта 25 см;

3.Под основен пласт от несортирана фракция с дебелина на пласта 6 см;

4.Земна основа – свързани почви с плътност над 98 % от стандартната.

 

Новата асфалтова настилка е оразмерена като еднопластова система от асфалтова смес.

 

За отводняването на повърхностните води по уличното платно се предвижда изграждането на улични оттоци, като се използва изградената канализация, а за укрепване на новоизграждащата се улица се предвижда изграждане и на бетонови подпорни стени с височина от 0,50 до 1,00 м.

 

С рехабилитация на улицата и подобряване на пътните параметри се удовлетворяват условията за икономическа ефективност.

 

                                              

 

В Общинска администрация се съдържа проект, който е на разположение за разглеждане от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа всеки ден от 22.04.2014 г. до 24.04.2014 г.

 

 

 

 


 

 

Комплект документи може да бъде изтеглен от тук - ИЗТЕГЛИ

 
.

.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер