Начало ОБЯВЛЕНИЯ Избори за Европейски парламет 2014 г. Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

 

№РД-09-198

 

гр.Девин, 15.04. 2014 г.

 

Във връзка със спазване условията и реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент насрочени на 25.05.2014г. и във връзка с чл.182 – 186 и чл.472 и 473 от Изборния кодекс ,на основание чл.44,ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА

                                                                                            

З А П О В Я Д В А М :

       1.ОПРЕДЕЛЯМ следните места за поставяне на нагледни агитационни материали по време на предизборната кампания:

               В гр.Девин

- на информационните табла за съобщения и реклами до бившия дървообработващ завод в гр.Девин

- на сгради,огради витрини и др.частна собственост с разрешение на собственика

-на информационното табло до Пощенска станция, табло на ресторант “Старата върба”          

кв.”Настан”- на информационното табло на административната сграда

- на сгради,огради,витрини и др.частна собственост с разрешение на собственика            

В кметствата и в останалите населени места

– на информационното табло на административните сгради

- на сгради,огради,витрини и др.частна собственост с разрешение на собственика       

2.Забранявам поставянето на агитационни материали върху сгради общинска собственост.

3.Забранявам поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др .върху обекти частна собственост без разрешение на собственика.

4.Забранявам поставянето на агитационни материали по заслони на спирки на обществения транспорт, стълбове на уличното осветление и уличната ел.мрежа, както и използуването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

5.Забранявам поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

6. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания, както и на анонимни такива, свързани с нея.

7.Забранявам поставянето на агитационни материали, които не съдържат информация, че: “купуването и продаването на гласове е престъпление”.Информацията за това, трябва да заема не по-малко от 10% от агитационния материал, както и публикуването и излъчването на анонимни материали , свързани с предизборната кампания.

8.Забранявам използуването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, държавната и общинската собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

9.Поставянето на агитационни материали на места различни от упоменатите по-горе, се счита за нарушение и нарушителите ще бъдат санкционирани. Установяването на нарушенията,съставянето на актовете,издаването и обжалването на наказателните постановления     ще се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания./ ЗАНН/

10..Забранявам премахването и заличаването на агитационни материали, поставени по надлежния ред, до края на изборния ден .

11. В седемдневен срок след приключване на изборите гражданските сдружения, политическите партии, коалиции и съюзи са длъжни да отстранят своите предизборни материали, в противен случай ще им бъде потърсена отговорност по реда на чл.472 от Изборния кодекс – глоба в размер от 1000 до 5000 лв.

12.По време на предизборната кампания сигнали за поставени агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс, се подават до областния управител, до кмета на общината и кметовете на кметства.

В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

Предизборната кампания се открива на 25.04.2014г. и приключва в 24.00 часа на 23 май 2014 година.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на:

-Началник РУ”Полиция”-Девин, началник отдел АО, директор ОП БКС, кметовете на кметства и кметските наместници.

Настоящата заповед, да се доведе до знанието на РИК-Смолян  за сведение и до политическите партии, коалиции, граждански сдружения и техните предизборни щабове за сведение и изпълнение.    

Контролът по спазването на заповедта, възлагам на секретаря на община Девин.

 

 

 

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /П/

Кмет на община Девин

 

Изготвил:Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер