Начало ОБЯВЛЕНИЯ Избори за Европейски парламет 2014 г. Заповед за определяне на местата за предизборни митинги и събрания
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

 

№РД-09-197

 

гр.Девин, 15.04.2014г.

 

 

С оглед създаване на ред и равнопоставеност между партиите, коалициите и инициативните комитети при провеждането на предизборната кампания по време на произвеждането на избори за членове на Европейския парламент, насрочени на 25.05.2014 година и във връзка с изпълнение на чл.8, ал.1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, на основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ :

І.Определям следните места за предизборни събрания:

        1.В гр.Девин – в сградата на Културен дом – гр.Девин и стария киносалон на читалище „Родопска просвета” – Девин.

         1.2. В кв.Настан – в залата на адм.сграда и пенсионерски клуб

         1.3. В кметствата и население места – в читалищните салони или зали на адм. сгради.

                ІІ. Определям следните места за предизборни митинги :

            2. В гр.Девин – площада пред Културен дом – Девин

         2.1 В кв. Настан – площада пред читалищната сграда

         2.2. В кметствата и населените места на територията на общината – площадите на съответните кметства и населени места.

         3. Ползването на читалищните салони, залите и клубовете да става срещу заплащане на съответен наем.

         4. Всяка политическа партия, коалиция или инициативен комитет 48 /четиридесет и осем/

часа преди началото на проявата, следва писмено да уведомят кмета на общината за:

-      Организатора на проявата

-      Вида на проявата – митинг, събрание

-      Целта на проявата

-      Мястото

-      Приблизително времетраене

-      Дата и час

-      Отговорник на проявата

След регистриране на уведомленията по т.4 ,копия от тях незабавно се изпращат на началника на РУ”Полиция” – гр.Девин и Началника на РС ПБЗН – Девин, н-к отдел АО, кметовете на кметства и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Венцислав Кехайов – секретар на община Девин.

 

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /П/

Кмет на община Девин

 

Изготвил: инж.Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер