Начало АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Списък на административните услуги "Местни данъци и такси", технологични карти, необходими документи и звено за изпълнение на услугите
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Списък на извършваните административни услуги
  "Местни данъци и такси" на Общинска администрация – Девин
Наименование на услугата/Технологични карти
Необходими документи/Формуляри Отдел, извършващ услугата Контакти за информация
ОБА13. Административни услуги „Местни данъци и такси”
1. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси 1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

2. Издаване на копие от подадена данъчна декларация 1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижимо имот и незавършено строителство 1. Документ за самоличност /пълномощно/;
2. Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка
3. Документ за собственост;
4. Скица на имота;
5. Декларация по чл.14 ЗМДТ;
6. Удостоверение за степен на завършеност на строежа;
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

4. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства 1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

5. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци 1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

6. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

7. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

8. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация 1. Писмено искане на Президента на Република България във връзка с правомощията му по чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България;
2. Искане на орган на НАП  във връзка с осъществяване на правомощията му при условия и по ред, определени от изпълнителния директор;
3. Писмено искане на Главния прокурор, управителя на Националния осигурителен институт или директора на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, директора на Агенция "Митници" Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, председателя на Сметната палата Председателя на Националния статистически институт, председателя на Държавната комисия по хазарта - при необходимост във връзка с осъществяване на определените им в закона правомощия;
4. Писмено искане на съдебни изпълнители - във връзка с образувано пред тях дело.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

10. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 1.Искане за издаване на документ;
2.Лична карта /за справка/;
3.Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 1. Искане за издаване на данъчна оценка;
2. Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба;
3. Документ за собственост /копие/;
4. Удостоверение за степен на завършеност от районната администрация по местонахождението на имота /копие/;
5. Скица /виза или разрешително за строеж;
6. Лична карта /за справка/;
7. Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/;
8. Разрешение за строеж.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 1. Заявление за издаване на данъчна оценка;
2. Документ за собственост;
3. Актуална скица /копие/;
4. Удостоверение за наследници /в случаите, когато собственика по скицата е починал/ – копие;
5. Актуално удостоверение за характеристиките на земята /копие/;
6. Лична карта /за справка/;
7. Пълномощно /когато молбата се подава от упълномощено лице/.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

13. Издаване на удостоверение за декларирани данни 1. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно/;
2. Искане по образец.
Отдел МТД
счетоводители

гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1,

ет. 3
тел.: 03041/2421

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер