Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 22.11.2007 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 22.11.2007 г., Протокол №2  

     ОТНОСНО: Избор на временна  комисия  по подготовка на Правилник за  организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

      Общинският съвет - гр. Девин, след като обсъди предложенията за избор на временна комисия  по подготовка на Правилник за  организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и на основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

Р Е Ш И  :  

    1. Избира временна комисия  по подготовка на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в състав:      Председател: Теодора Тодорова           

 Членове:  Емил Кисьов                             Борислав Чавдаров                             Карамфил Каров                             Румен Билянов 

     2.Определя срок за предоставяне на проекта за  Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация до 06.12.2007 г.

                                                                                          

 

                                                                                                           /17-16-16/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 22.11.2007 г., Протокол №2  

     ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 98/29.06.2007г. в частта на т.1, страница 1 от Приложение №1, УПИ –ІІІ кв.2 с. Гьоврен.  

        Общинският съвет- гр. Девин, след като преразгледа Решение №98/ 29.06.2007г. в частта на т.1, страница 1 от  Приложение №1, УПИ-ІІІ кв.2 с. Гьоврен, върнато за ново разглеждане със Заповед №402-ПО/18.07.2007 г. на Областен управител на област с административен център гр.Смолян,  на основание чл.45, ал.7 и ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 Р Е Ш И  : 

      1. Отменя частично свое Решение № 98/29.06.2007 г. в частта на т.1, стр.1 от Приложение №1, УПИ – ІІІ кв.2 с. Гьоврен, като парцела се извади от списъка на общински парцели частна общинска собственост за продажба на право на собственост.                                                                                                                                                       /17-16-16/

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 5 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 22.11.2007 г., Протокол №2   

    ОТНОСНО: Даване на съгласие за закупуване на служебен автомобил на Община Девин. 

     Общинският съвет- гр. Девин, след като разгледа докладна записка  с вх.№819/21.11.2007 г. на кмета на Община Девин, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 Р Е Ш И  :  

   1. Дава съгласие да се закупи служебен автомобил за нуждите на Община Девин на стойност до 60000(шестдесет хиляди) лева. 

    2. Средствата да се осигурят от постъпилите средства от продажбата на земи на НЕК       

                                                                                                                /17-16-15/

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер