Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински жилища Окончателен списък на лицата включени в картотеката за 2014 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Щ И Н А   Д Е В И Н

 

 

З А П О В Е Д

 

РД-09-137

гр. Девин, 27.03.2014г.

 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.11, ал.6 от Наредба № 3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост на Община Девин, във връзка с изтекъл срок за депозиране на възражения по проекто – списъците на лицата с установени жилищни нужди и утвърждаване на същите

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Утвърждавам списък на постъпилите молби – декларации на граждани, одобрени за настаняване, съгласно Приложение № 1.

II. Утвърждавам списък на лицата настанени в общински жилища и отговарящи на условията по чл.3 от Наредба № 3, съгласно Приложение №2.

III. Утвърждавам списък на лицата одобрени за настаняване в резервни жилища, съгласно Приложение № 3.

 

Настоящата заповед може да се обжалва в четиринадесет дневен срок, чрез кмета на Община Девин, пред Административен съд – Смолян.

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица, служба „Общинска собственост“ при отдел „УТИОС“ и отдел „БФУЧР“ за сведение и изпълнение.

 

 

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ     /П/

Кмет на община Девин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

                                                        УТВЪРЖДАВАМ:     /П/

                                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

                                                                                                          ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

 

 

СПИСЪК

 

НА ПОСТЪПИЛИ МОЛБИ – ДЕКЛАРАЦИИ НА ГРАЖДАНИ , ОДОБРЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ЗА 2014 ГОДИНА

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

 

І ГРУПА – няма

 

 

 

 

 

 

 

ІІ ГРУПА – няма

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ ГРУПА няма

 

 

 

 

 

 

 

                       ІV ГРУПА

 

 

1.

Таня Ангелова Христова

3

5

2.

Светослав Иванов Птухин

-

2

 

 

 

 

 

V ГРУПА

 

 

1.

Станислав Руменов Искренов

-

1

2.

Магбуле Асанова Кателеч

-

2

3.

Тошка Костадинова Кушлева

3

5

4.

Атанаска Ангелова Чавдарова

2

3

5.

Райна Метаксинова Метаксова

-

1

6.

Десислава Емилова Бошнакова

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:     /П/

                                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

                                                                                                          ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

 

 

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА НАСТАНЕНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.3 ОТ НАРЕДБА № 3 ЗА 2014 ГОДИНА

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

1.

Славчо Фиданов Арнаудов

-

1

2.

Румяна Руменова Дупчева

-

1

3.

Снежана Асенова Памукчиева

-

2

4.

Мариана Владимирова Сертова

-

2

5.

Ангелина Антимова Кликова

-

1

6.

Бистра Иванова Александрова

-

2

7.

Росица Ефтимова Хавина

-

1

8.

Любчо Тихомиров Альошев

-

2

9.

Гюлфие Рамаданова Коджова

-

1

10.

Кристина Асенова Славкова

-

1

11.

Стефан Минков Ковачев

-

4

12.

Капка Искренова Атанасова

2

4

13.

Роза Орлинова Звездова

1

2

14.

Сребрена Чавдарова Бодурова

-

1

15.

Илия Пеев Гергьовски

-

1

16.

Георги Костов Георгиев

-

2

17.

Айше Дуранова Далова

1

6

18.

Денис Фанков Генчев

-

1

19.

Николай Велинов Фъзлов

2

2

20.

Елена Райчева Искренова

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

 

                                                                      УТВЪРЖДАВАМ:     /П/

 

                                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

                                                                                                          ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

 

 

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ОДОБРЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА ЗА 2014 ГОДИНА

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

1.

Стефка Деянова Арнаудова

-

2

2.

Росица Стефанова Гаджакова

-

1

3.

Надежда Орлинова Звездова

-

1

4.

Минка Стоилова Димитрова

-

1

5.

Северина Антимова Андреева

-

1

6.

Славчо Руменов Дичев

1

3

7.

Фатма Юсеинова Асанова

-

2

8.

Гюлфие Махмудова Ибишева

-

2

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер