Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет "Инженеринг при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Девин и кв.Настан"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 27 Март 2014г. 17:53ч.

     Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Инженеринг при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Девин и кв.Настан, финансирани със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

   

1. Обект на настоящата обществена поръчка е: Инженеринг при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Девин и кв.Настан, финансирани със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

 

В обхвата на инженеринга се включва инженеринг при изпълнение на следните обекти:

 

1.Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Девин.

 

2.Рехабилитация на пътна настилка на ул.“Лиляна Димитрова“, кв.Настан.

 

3.Изграждане на спортни съоръжения и детски площадки в гр.Девин.

 

Чрез инженеринга строителят ще съобрази проектите с технологиите, с които разполага, като проектантския екип, който е на негово разположение, ще даде съответните решения за изпълнението на обекта според опита, който е натрупал във фирмата на изпълнителя и съвместната работа със строителните бригади на изпълнителя. Инженерингът премахва противоречията между проектант и строител и се предотвратява прехвърлянето на отговорността при евентуални дефекти.

 

В Закона за обществените поръчки в чл.14а е предвидено, че когато обект на поръчката е предоставяне на услуги /в случая проектирането е услуга съгласно т.12 от Приложение №2 към чл.5, ал.1, т.1/, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги.

 

2. Обособени позиции: не.

 

3. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

 

4. Опции: възложителят предвижда следната опция: за обект „Изграждане на спортни съоръжения и детски площадки в гр.Девин“ участниците следва да представят в пълен обем идеен проект съобразно техническата спецификация на възложителя, включително и за доставката и монтажа на модулна конструкция за покритие на спортната площадка, придружен с остойностена количествена сметка. Участникът, определен за изпълнител, следва да представи технически проект, съобразно изготвения от него идеен проект, за пълния обем на обект: „Изграждане на спортни съоръжения и детски площадки в гр.Девин“, включително и за доставката и монтажа на модулна конструкция за покритие на спортната площадка. По отношение на доставката и монтажа на модулна конструкция за покритие на спортната площадка, същата ще бъде възложена на избрания изпълнител, ако в срок до 31.12.2014г. възложителят осигури средства за изпълнението й.

 

 

5. Място и срок за изпълнение на поръчката

 

Мястото за изпълнение на поръчката е:

 

1.Обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Девин“ – улици „Момчил юнак”, „Горица”, „Младежка”, „Горски извор”, „Хайдушка”, „Стара планина”, „Гимназиална”, „Равня”, „Гордьо войвода” и „Катя Ванчева”;

 

2.Обект: „Рехабилитация на пътна настилка на ул.“Лиляна Димитрова“, кв.Настан“ – улица „Лиляна Димитрова” – кв. Настан, гр. Девин;

 

3.Обект: „Изграждане на спортни съоръжения и детски площадки в гр.Девин“ – кв.159, у.п.и.Іза спортна зала. Площадката да се разположи в югозападната част на УПИ І, като се ситуира в п.и. 502.1521. Улица, югозападно от кв. 62 и кв. 159, по плана на гр.Девин от ул. "Руен" до ул."Ястребино" по действащата регулация на града.

 

Максималният срок за изпълнение на поръчката е до 180 дни, считано от датата на сключване на договор за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

 

Точният срок за изпълнение трябва да се оферира от участника в офертата му.

 

 

6. Разходи за поръчката

 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

 

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

 

 

7. Стойност на поръчката

 

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта и попълнените количествени сметки.

 

 

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка като дивизна цена, както следва:

 

 

2 343 000 лв. с ДДС

 

1.Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Девин:

 

Проектиране по всички части – 81 000 лв. с ДДС;

 

СМР – 1 331 000 лв. с ДДС;

 

Общо – 1 412 000 лв. с ДДС.

 

2.Рехабилитация на пътна настилка на ул.“Лиляна Димитрова“, кв.Настан:

 

Проектиране по всички части – 18 000 лв. с ДДС;

 

СМР – 278 000 лв. с ДДС;

 

Общо- 296 000 лв. с ДДС.

 

 

3.Изграждане на спортни съоръжения и детски площадки в гр.Девин:

 

Проектиране по всички части – 15 000 лв. с ДДС;

 

СМР – 320 000 лв. с ДДС;

 

Опция – 300 000 лв. с ДДС;

 

Общо – 635 000 лв. с ДДС.

 

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка и/или отделните стойности, посочени по-горе, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

 

 

8.Схема на плащане

 

а/Първо плащане в размер на предложената от участника цена за изготвяне на техническите проекти за изпълнение на обекти:

 

1.Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Девин;

 

2.Рехабилитация на пътна настилка на ул.“Лиляна Димитрова“, кв.Настан;

 

3.Изграждане на спортни съоръжения и детски площадки в гр.Девин,

 

платимо в срок до 10 дни, считано от предаване на проектите и издаване на фактура за стойността на плащането от избрания изпълнител.

 

б/Авансово плащане в размер на 20 % от стойността на СМР на съответния обект, платимо в срок до 10 дни след съставяне на Протокол обр.2а по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на фактура за стойността на авансовото плащане за съответния обект, както следва:

 

1.Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Девин.

 

2.Рехабилитация на пътна настилка на ул.“Лиляна Димитрова“, кв.Настан.

 

3.Изграждане на спортни съоръжения и детски площадки в гр.Девин.

 

в/ Междинни плащания за всеки един от обектите поотделно в размер до 90 % от стойността на офертата на избрания изпълнител за изпълнение на СМР на съответния обект, платими в срок до 10 дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от избрания изпълнител за стойността на плащането. При всяко плащане от съответната фактура се приспадат 20 % /съответната част от платеното авансово плащане/.

 

г/ Окончателно плащане за всеки един от обектите поотделно в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платими в срок до 10 календарни дни след окончателното приемане на съответния обект с констативен протокол, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му до размера на сумата по договора.

 

д/ В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 работни дни след отстраняването на несъответствията.

 


 

 

Приложени документи за изтегляне:

 


                1. Обявление за публикуване - изтегли

 

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

 

                3. Документация за участие - срокът за изтегляне на документацията изтече на 29.04.2014 г. в 17.00 часа;;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер