Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Изготвен е доклад за мониторинг на изпълнението на препоръките от проведения функционален анализ в Общинска администрация – Девин за 2014 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

Изготвен е доклад за мониторинг на изпълнението на препоръките от проведения функционален анализ в Общинска администрация – Девин за 2014 г.

 

На работна среща, проведена на 15 януари 2015 г., членовете на Екипа за наблюдение и преглед на изпълнението (ЕНПИ) от Общинска администрация – Девин, определен със Заповед № РД-09-533 от 19.11.2014 г. на кмета на община Девин, извърши мониторинг на дейността на общинската администрация и изпълнението на плана за действие за 2014 г.

Екипът направи преглед и анализ на изпълнението и събраната информация за отчетния период, във връзка с гарантиране на устойчивост на постигнатите резултати от дейността и изпълнението на Проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин“, Договор № 12-11-5/09.10.2012 г. по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изготви доклад за резултатите по отношение на подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността на дейността на Общинска администрация – Девин. Докладът съдържа и данни за:

  • Обезпеченост на функциите на администрацията с показатели за измерване на ефективността. и цели звена.
  • Изпълнение на целите на Общинска администрация – Девин и на структурните звена за 2014 година.
  • Обобщена информация за резултатите по показатели за измерване на ефикасността на процесите за 2014 г.
  • Отчет на изпълнението на План за действие за периода юни – декември 2014 г.

Основни изводи:

Създадената нова организация на работните процеси вътре в администрацията чрез въведената нова структура и нови вътрешни правила за работа подобри контрола на извършваните дейности, но засили необходимостта от по-голяма координация между ръководителите на отделите.

Създадена е система за мониторинг на дейността на администрацията. Изграден е Екип за наблюдение и преглед на изпълнението, който ежегодно да изготвя доклад за резултатите по отношение на подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността на дейността на Общинска администрация – Девин.

Разширена е информацията, предоставяна на гражданите за административните услуги и дейността на администрацията като цяло, която периодично се преглежда, актуализира и допълва с нови рубрики.

Важен елемент за подобряване на административното обслужване са изготвените технологични карти на административните услуги, които периодично се актуализират и публикуват на интернет страницата. В тях е показано законовото основание, редът и начинът за предоставяне на услугите, таксата, която се заплаща и служителите, ангажирани с извършването им. Това от една страна облекчава служителите и повишава качеството и бързината на обслужване, а от друга страна гражданите получават предварителна пълна информация за извършваните услуги. Закъснява публикуването на технологичните карти за услугите, предоставяни от отдел „Устройство на територията, икономика и управление на собствеността”.

Утвърдена е процедура за мониторинг на общинските политики, обучени са 93 представители на заинтересованите страни – от общинската администрация, общинския съвет, гражданите, бизнеса и НПО относно нейното прилагане.

Създадените стратегически документи – Общински план за развитие на община Девин за периода 2014 – 2020 година и Стратегия за устойчиво развитие на туризма, са широко обсъдени и коментирани, максимално отразяват настроенията и нуждите на населението като същевременно са съобразени и с европейските, национални и регионални политики.

В дългосрочен план установеното партньорство и съвместна работа с гражданите и бизнеса ще доведе не само до по-добър контрол върху процеса на изпълнение на местните политики и дейността на общината, но и до по-голямо доверие в работата на общинската администрация, култура на отчетност пред обществото и като цяло до ефективна работа в интерес на местната общност.

Препоръки:

  • Да се направи преглед на организационната структура за обезпечаване на стратегическите цели на ОПР 2014-2020 и се утвърди нов Устройствен правилник на общинската администрация.
  • Да се формулират цели и показатели за измерване на ефикасността на процесите и оценка на ефикасността и ефективността на ОП „БКС-Девин”.
  • Да се извърши преглед и актуализация на целите на администрацията и структурните звена в съответствие с формулираната визия и ОПР за следващия програмен период.
  • Да продължи периодичният мониторинг по отношение на релевантността, ефективността и ефикасността и прегледа на изпълнението на плана за действие като се отчита и мнението на потребителите.

 

Препоръките, стъпките за тяхното постигане и индикаторите за изпълнение са отразени в изготвения План за действие за 2015 г.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер