Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за определяне на най-благоприятни зони за изграждане на наблюдателен пункт за мониторинг и превенция от пожари в общинските горски територии"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 28 Февруари 2014г. 15:28ч.

     Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на работен проект за определяне на най-благоприятни зони за изграждане на наблюдателен пункт за мониторинг и превенция от пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Девин, необходими за реализиране на проект със заглавие ''Изграждане на система за превенция от горски пожари, чрез наблюдение на общинските горски територии в община Девин”, по Програма за развитие на селските райони, мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности".

1.Наименование и адрес на възложителя:

 

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Девин, с административен адрес:

 

гр. Девин „Дружба” №1, ПК 4800,

 

тел: 03041/ 21-74, факс: 03041/26-61

 

 Място/места за контакт: община Девин, гр. Девин, УЛ. "ДРУЖБА" 1

 

Лице за контакт: Надежда Ризова

2.Правно основание за възлагане на поръчката:

 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание Глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - публична покана съгласно чл. 14, ал.4, т. 2 от ЗОП.

 

За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите му нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

 

3.Предмет на поръчката:

 

Код съгласно общия терминологичен речник (CPV):

 

71320000-7- Инженерни услуги по проектиране и конструиране

 

Описание:

 

Предметът на настоящата процедура е: „Изготвяне на работен проект за определяне на най-благоприятни зони за изграждане на наблюдателен пункт за мониторинг и превенция от пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Девин, необходими за реализиране на проект със заглавие ''Изграждане на система за превенция от горски пожари, чрез наблюдение на общинските горски територии в община Девин”, по Програма за развитие на селските райони, мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"

 

4.Срок за изпълнение на поръчката:

 

Срокът за изпълнение на поръчката с предмет „Изготвяне на работен проект за определяне на най-благоприятни зони за изграждане на наблюдателен пункт за мониторинг и превенция от пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Девин, необходими за реализиране на проект със заглавие ''Изграждане на система за превенция от горски пожари, чрез наблюдение на общинските горски територии в община Девин”, по Програма за развитие на селските райони, мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"започва да тече от датата на предаване на изходните данни от Възложителя и приключва с окончателното изпълнение на всички дейности и подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол за изготвения работен проект.

 

5.Финансова рамка и прогнозна стойност:

 

Максималната стойност на офертата на участник не може да надвишава 23 000 лева (двадесет и три хиляди) без ДДС и следва да се съобрази с максималните допустими разходи съгласно Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5, 89, 99 и 105 от 2011 г., бр. 71 от 2012 г., изм.бр. 105, от 2013 г.) и референтните цени определени от ДФЗ за всяка отделна услуга по подготвка на работен проект, част от допустимите предварителни разходи.

 

Участник, чиято оферта надхвърля горепосочените прагове ще бъде отстранен от участие.

 

В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Участниците следва да подадат оферта за целия обем на поръчката.

 

6.Начин на плащане:

 

Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, при спазване на реда и условията на договора за изпълнение.

 

При ценообразуване на предлаганата цена, Участникът следва да предвиди всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката в изискания обхват и предложения срок на изпълнение.

 

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка.

 

7.Разходи за поръчката:

 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедура. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие.

 


 

Комплект документи може да бъде изтеглен от тук - ИЗТЕГЛИ

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер