Начало ОБЯВЛЕНИЯ Делегирани бюджети Справка за разпределение на средствата по Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. между общинските училища
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

С П Р А В К А

за  разпределение на средствата по Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. между общинските училища

 

 

№ по ред Училища Брой ученици 100% средства по ЕРС-1590 лв. Основен компонент на формулата Допълнителни компоненти на формулата СФ=88,23% ЕРС*БУ + 0,5% ДЛК + 3,5% ДОУ + ДУПР Средства за защитени училища
88,23%*EPC*БУ 0,5% ДЛК Добавка за условно-постоянни разходи /ДУПР/ ДОУ                             3,5%
1 СОУ-Девин 618 982620 866948.92 6948.30 27000 900897
2 ОУ-Настан 55 87450 77155.65 27000 6948.30 111104
3 ОУ-Грохотно 53 84270 74349.99 27000 6948.30 108298
4 ОУ-Гьоврен 53 84270 74349.99 27000 6948.30 108299
5 ОУ-Триград 29 46110 40682.07 6948.30 47630 55281
6 ОУ-Лясково 32 50880 44890.56 6948.30 51839 54089
7 ОУ-Селча 15 23850 21042.45 6948.30 27991 57905
8 ОУ-Осиково 19 30210 26653.77 6948.30 33602 57428
Всичко: 874 1389660 1226073.39 6948.30 108000 48638.10 1389660 224703

 

 

 

Средства за инд. форма Средства за   самост. форма ДМТБ   /25/ ДДРП /318/ ДПХУ
/72/
Средства /І+ІІ+ІІІ +ІV/
                               520
Средства за ППГ-940 Стипендии Всичко
10540 9280 15450 13038 16488 13920 979613
1375 1872 13520 127871
1280 1325 1944 14040 126887
1325 1908 2520 13000 127052
725 1152 8320 113108
800 1080 7800 115608
375 318 648 3760 90997
475 864 4160 3760 100289
10540 10560 21850 15264 26568 60840 7520 13920 1781425


Забележка:  Данните за броя на учениците по Закона за държавния бюджет на Република България е 874, а по информационната система "Админ М" е 879.  При извършване корекция от Министерството на финансите по бюджета на община Девин, ще се извърши корекция на средствата на ОУ "Отец Паисий"- с. Селча /увеличение по ЕРС за  1 ученик/  и корекция на средствата на СОУ "Христо Ботев" /увеличение по ЕРС за  4 ученика/, намаление  за 5 ученика за самостоятелна форма на обучение,  намаление за 7 ученика /за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на ученицете от І-ІV клас/ и увеличение на средствата за 2 ученика на ресурсно подпомагане. Ще се извърши корекция и на средствата за ОУ "Пейо Яворов" /увеличение/ - за 10 ученика /за  осигуряване на целодневна организация на уч. ден за деца от І, ІІ, и ІІІ  и ІV клас/  Към бюджетите на ОУ "Отец Паисий"- с. Селча са прибавени средства за 4 деца в полудневна подготвителна група и ОУ "Димитър Благоев" - с. Осиково също са прибавени средства за 4 деца в полудневна подготвителна група /след направена корекция средствата ще бъдат за 3 деца/.

 

Легенда: ОУ - Основно училище
СОУ - Средно общообразователно училище
СФ = 88,23% х ЕРС х БУ + 0.5% ДЛК + 3.5% ДОУ + ДУПР
•   СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата
•   ЕРС – единен разходен стандарт
•   БУ – брой ученици
•   ДЛК – добавка за логопедичен кабинет
•   ДОУ – добавка за основно училище
•   ДУПР – добавка за условно-постоянни разходи

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ "ОБРАЗОВАНИЕ":                                               КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                             /С.МИХАЙЛОВА/                                                                        /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер