Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет:„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин за периода 2014г. – 2015 г. по приложена спецификация”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 04 Февруари 2014г. 12:31ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Девин за периода 2014г. – 2015 г. по приложена спецификация”

 

1. Доставката включва: Периодично повтарящи се доставки по писмена заявка от технически сътрудник – домакин за нуждите на Община Девин по спецификация – приложение № 12. Действителния обем по изпълнение на поръчката се определя според конюнктурата в Община Девин. Възложителят има право да намали предварително заявения обем на строителни материали, както и да го увеличи и да закупува и допълнително възникнали артикули.

2. Общи условия:

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка са по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.

3. Срок за изпълнение: за срок от една година- от датата на сключване на договора.

4.Място за изпълнение: гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян

5. Икономическо и финансово състояние:

     Участникът да има общ оборот от доставки за последните три финансово приключени години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./– не по-малко от 60 000 лева/шейсет хиляди лева/

Забележка: Ако участник е неперсонифицирано обединение (напр. съдружници по договор по чл. 357 и сл. ЗЗД), то финансовите изисквания се отнасят общо за обединението като цяло.

 


Приложени документи за изтегляне:

 

1. Административни сведения за участника - Образец № 1;

 

2. Декларация за валидност на офертата - Образец № 2;

 

3. Ценово предложение - Образец № 3;

 

4. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Образец № 4;

 

5. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Образец № 5;

 

6. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец № 6;

 

7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 7;

 

8. Декларация за използване на подизпълнител –Образец № 8;

 

9. Справка - декларация за общия оборот от дейността или доход за последните три финансово приключили години – Образец № 9 или Декларация , че информацията е налична на страницата на Търговския регистър.

 

10. Списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през предходните 36 месеца, считано от крайния срок за представяне на оферти – (Образец № 10);

 

11. Договор - Образец № 11;

 

12. Спецификация – Приложение № 12

 

13. Публична покана;

 

14. Указания за подаване на оферта .

 

Комплект документи може да бъде изтеглен от тук - ИЗТЕГЛИ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер