Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Бюджет на Община Девин за 2013 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2013 ГОДИНА
Наименование на приходите и разходи по функции и дейности Бюджет 2013 г.
І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1. ПРИХОДИ
1.1 Приходи и доходи от собственост 8316
1.1.1 Приходи от наеми на имущество 8573
1.1.2 Други неданъчни приходи 0
1.1.3 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност -257
1.2 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната 0
1.2.1 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени от страната 0
1.3 Взаимоотношения с ЦБ 3133551
1.3.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 3133551
1.3.2 Целеви трансфери за капиталови разходи 0
1.3.3 Получени целеви трансфери (СБ) 0
1.3.4 Възстановени трансфери (субсидии за ЦБ) 0
1.3.5 Получени целеви трансфери (субсидии и компенсации за пътнически превози) 0
1.4 Трансфери 0
1.4.1.Получени трансфери 0
1.4.2.Получени трансфери от МТСП 0
1.4.3 Трансфер от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма 0
1.5 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето 1660
1.5.1 Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки 1660
1.6 Друго финансиране -118
1.6.1 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица -118
1.7 Операции с финансови активи и пасиви, депозити и средства по сметки 306303
1.7.1 Остатък в лв. от предходния период 306303
1.7.2 Наличност в лева в края на периода 0
ОБЩО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ 3449712
2. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
2.1 Общинска администрация в т. ч. 678803
Заплати и други възнаграждения и плащания на персонала 530000
Други възнаграждения и плащания за персонала 21830
Задължителни осигурителни вноски от работодател 126973
2.2 Други дейности по отбраната в т. ч 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
2.3 Други дейности по вътрешната сигурност в т. ч 60177
Други възнаграждения и плащания за персонала 46333
Задължителни осигурителни вноски от работодател 8955
Издръжка 4889
2.4 Отбранително мобилизационна подготовка 84811
Други възнаграждения и плащания за персонала 55964
Задължителни осигурителни вноски от работодател 10446
Издръжка 18401
2.5   Ликвидиране последиците от стихийни бедствия и производствени аварии в т.ч 1554
Издръжка 1548
Основен ремонт 0
Придобиване на ДМА 6
2.6 Доброволни формирования за защита при бедствия в т.ч 1144
Издръжка 1144
2.7 ЦДГ И ОДЗ в т.ч 568479
Заплати на персонала по трудови правоотношения 423610
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 93618
Издръжка 51251
Придобиване на ДМА 0
2.8 Общообразователни училища в т.ч 1693529
Заплати на персонала по трудови правоотношения 1126362
Други възнаграждения и плащания за персонала 37995
Задължителни осигурителни вноски от работодател 259765
Издръжка 221357
Стипендии 18050
Основен ремонт 30000
Придобиване на ДМА 0
2.9 Общежития в т.ч 46445
Заплати на персонала по трудови правоотношения 38038
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 8407
Издръжка 0
2.10 Извънучилищни дейности 12250
Заплати на персонала по трудови правоотношения 3200
Други възнаграждения и плащания за персонала 4000
Задължителни осигурителни вноски от работодател 1152
Издръжка 3898
2.11 Други дейности по образованието в т.ч 0
Заплати на персонала по трудови правоотношения 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
2.12 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ в т.ч 104852
Заплати на персонала по трудови правоотношения 57734
Други възнаграждения и плащания за персонала 14561
Задължителни осигурителни вноски от работодател 13651
Издръжка 18906
2.13 Здравен кабинет в детски градини и училища в т.ч 75316
Заплати на персонала по трудови правоотношения 44594
Други възнаграждения и плащания за персонала 4717
Задължителни осигурителни вноски от работодател 11422
Издръжка 14583
2.14 Други дейности по здравеопазването в т.ч 0
Медикаменти и превоз на специалисти от ТЕЛК 0
2.15 Програми за временна заетост в т.ч 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
2.16 Други служби и дейности по осигуряване на заетостта в т.ч 67
Други текущи трансфери за домакинства 67
2.17 Спорт за всички в т.ч 0
Издръжка 0
2.18 Читалища в т.ч 122285
Субсидия на организации с нестопанска цел 122285
Придобиване на ДМА 0
2.19 Други дейности по транспорта, пътища, пощи, далекосъобщения 0
Субсидия на организации с нестопанска цел 0
2.20 Други дейности по икономиката 0
Издръжка 0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 3449712
ІІ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. ПРИХОДИ
1.1 Всичко приходи 2148297
1.1.1 Имуществени данъци 515600
1.1.2 Приходи и доходи от собственост 290000
1.1.3 Общински такси 1077296
1.1.4 Глоби, санкции и наказателни лихви 20000
1.1.5 Други неданъчни приходи 1000
1.1.6 Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите -164599
1.1.7 Постъпления от продажби на нефинансови активи 199000
1.1.8 Приходи от концесия 210000
1.1.9 Помощи и дарения от страната и чужбина 0
1.2. Взаимоотношения с ЦБ 1353300
1.2.1 Обща изравнителна субсидия 976800
1.2.2 Целеви трансфери за капиталови разходи 376500
1.3 Трансфери -62520
1.3.1 Получени трансфери между бюджетни сметки 0
1.3.2 Предоставени трансфери между бюджетни сметки -62520
1.3.3 Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки 0
1.4 Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки 17905
1.4.1 Предоставени заеми 0
1.4.2 Възстановени заеми 17905
1.5. Заеми от банки в страната -275362
1.5.1 Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната 0
1.5.2 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната -275362
1.6 Друго финансиране -163020
1.6.1 Друго финансиране -163020
1.7 Операции с финансови активи и пасиви, депозити и средства по сметки 176544
1.7.1 Остатък в лв. от предходния период 176544
1.7.2 Наличност в лева в края на периода 0
ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ 3195144
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
2.1 Общинска администрация в т. ч. 314200
Издръжка 239200
Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 6000
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации 4000
Основен ремонт на ДМА 55000
Придобиване на ДМА 10000
Придобиване на НДА 0
2.2 Общински съвети в т.ч 122535
Други възнаграждения и плащания за персонала 54000
Задължителни осигурителни вноски от работодател 9775
Издръжка 53500
Придобиване на ДМА 5260
2.3 Международни програми и проекти в т.ч 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
2.4 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия в т. ч 0
Издръжка 0
2.5 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия в т. ч 4000
Издръжка 4000
2.6 ЦДГ и ОДЗ в т. ч 193500
Издръжка 187500
Основен ремонт на ДМА 6000
2.7 Полудневни детски градини в т. ч 9393
Заплати на персонала по трудови правоотношения 7568
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 1825
2.8 Други дейности по здравеопазването в т. ч 26200
Издръжка 1000
Основен ремонт и придобиване на ДМА 25200
2.9 Клубове на пенсионера, инвалида и други в т. ч. 5400
Издръжка 5400
2.10 Програми за временна заетост в т.ч 10400
Издръжка 10400
2.11 Други служби и дейности по осигуряване на заетост - трапезария в     т. ч - 3247
Издръжка 3247
2.12 Водоснабдяване и канализация в т.ч 162026
Издръжка 20000
Основен ремонт и придобиване на ДМА 142026
2.13 Осветление на улици и площади в т.ч 98688
Издръжка 98688
2.14 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа в т.ч 384570
Издръжка 352400
Основен ремонт и придобиване на ДМА 32170
2.15 Други дейности по жил. строителство, БКС и регионал. развитие в т.ч 272667
Заплати на персонала по трудови правоотношения 96000
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 17380
Издръжка 92165
Основен ремонт и придобиване на ДМА и земя 67122
2.16 Управление, контрол, рег. дейност по опазване на околната среда в т.ч 0
Издръжка 0
2.17 Озеленяване в т.ч 3652
Издръжка 3652
2.18 Чистота в т.ч 751857
Издръжка 751857
2.19 Спортни бази за спорт за всички в т. ч 1500
Издръжка 1500
2.20 Обредни домове и зали в т. ч 3000
Издръжка 3000
Текущи трансфери за домакинства. Помощи по решение на Общински съвет 0
2.21 Други дейности по културата в т. ч. 25500
Издръжка 25500
2.22 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища в т. ч 558752
Издръжка 310675
Основен ремонт на ДМА 248077
2.23 Международни програми и проекти в т.ч 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
2.24 Други дейности по туризма в т.ч 15402
Издръжка 15402
2.25 Приюти за безстопанствени кучета в т.ч 4000
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 4000
Основен ремонт и придобиване на ДМА 0
2.26 Други дейности по икономиката в т.ч -2247
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка -2247
2.27 Разходи за лихви 76995
2.28 Други разходи некласифицирани по други функции 2122
2.29 Резерв 10000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3057359
3. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ
3.1 Общинска администрация в т.ч. 95670
Заплати на персонала по трудови правоотношения 81000
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 14670
3.2 Общежития в т. ч. 0
Заплати на персонала по трудови правоотношения 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
3.3 Други дейности по образованието   в т.ч. 0
Издръжка 0
3.4 Център за обществена подкрепа 33015
Заплати на персонала по трудови правоотношения 17440
Други възнаграждения и плащания за персонала 4560
Задължителни осигурителни вноски от работодател 3665
Издръжка 7350
3.5 Програма за временна заетост 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
3.6 Спорт за всички в т.ч 7500
Издръжка 2500
Субсидия за нефинансови предприятия 5000
3.7 Читалища в т.ч. 1600
Субсидия за организации с нестопанска цел 1600
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ 137785
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 3195144
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер