Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за 2012 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2012 Г.
ПРИХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и други данъци
100 Данък върху доходите на физически лица 32000 22124
103 окончателен годишен (патентен данък) 32000 22124
13-00 Имуществени и други местни данъци 542000 397537
13-01 Данък върху недвижими имоти 187000 154074
13-03 Данък върху превозните средства 256000 166292
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 53000 41762
13-08 Туристически данък 46000 35409
20-00 Други данъци 101 101
Всичко имуществени данъци 574101 419762
2. Неданъчни приходи
24-00 Приходи и доходи от собственост 110836 74168
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 0 595
24-05 Приходи от наеми на имущество 81681 43342
24-06 Приходи от наеми на земя 26155 26807
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 3000 3424
27-00 Общински такси 774500 644308
27-01 За ползване на детски градини 61500 63809
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 30000 25966
27-07 За битови отпадъци 600000 456244
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 6000 6740
27-10 За технически услуги 45000 51750
27-11 За административни услуги 20000 21229
27-15 За откупуване на гробни места 3000 2910
27-17 За притежаване на куче 1000 166
27-29 Други общински такси 8000 15494
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 8257 22950
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 8257 22950
36-00 Други неданъчни приходи 15319 14769
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции -41 -41
36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 100 100
36-19 Други неданъчни приходи 15260 14710
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -118934 -113214
37-01 Внесен ДДС (-) -111380 -103903
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -7554 -9311
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 292000 141636
40-22 Постъпления от продажба на сгради 66000 14240
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 110000 10427
40-40 Постъпления от продажба на земя 116000 116969
41-00 Приходи от концесии 200000 201604
45-00 Помощи, дарения и др. възм. получени суми от страната 42471 42471
45-01 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 42471 42471
46-00 Помощи, дарения и др. възм. получени суми от чужбина 95705 95705
46-10 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз 95705 95705
Всичко неданъчни приходи 1420154 1124397
Всичко приходи (1+2) 1994255 1544159
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ
31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 4567212 4537992
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3090247 3090213
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 908500 908500
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 272200 272198
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 158106 158104
31-20 Възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-/+) 0 -29182
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 138159 138159
Всичко взаимоотношения 4567212 4537992
ІІІ. Трансфери
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 153458 151660
61-01 Получени трансфери (+) 73988 73988
61-02 Предоставени трансфери (-) -40560 -42358
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 120030 120030
62-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) -163142 -163142
62-02 Предоставени трансфери (-) -163142 -163142
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма 13103 13103
64-01 Получени трансфери (+) 13103 13103
Всичко трансфери 3419 1621
ІV. Временни безлихвени заеми
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) 342081 324175
76-21 Предоставени заеми (-) 0 -337338
76-22 Възстановени заеми (+) 342081 661513
Всичко безлихвени заеми 342081 324175
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 6906967 6407947
V. Операции с финансови активи и пасиви
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -332174 -495193
83-21 Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) -56811 -219832
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -275363 -275362
88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -нето (+/-) 0 -1660
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) 0 -1660
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) 118 163138
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) 118 118
93-39 Друго финансиране (+/-) 0 163020
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 1130572 647725
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 1130571 1130571
95-02 Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 1 1
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) 0 -482847
Всичко финансиране на дефицита 798516 314010
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 7705483 6721957
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 7705483 6721957
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2012 Г.
Параграф РАЗХОДИ План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2300022 2177673
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2182954 2076430
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 91940 75175
01-09 Допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения 25128 26068
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 489411 394689
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 220094 211049
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 106560 84434
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 49734 45926
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 77231 45013
02-09 Други плащания и възнаграждения 35792 8267
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 574149 510231
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 342322 303813
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 49952 40498
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 133417 126218
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 48458 39702
10-00 Издръжка 2322672 2006788
10-11 Храна 156318 139767
10-12 Медикаменти 3429 903
10-13 Постелен инвентар и облекло 23449 15321
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 35754 32908
10-15 Материали 150734 127186
10-16 Вода, горива и енергия 424004 373965
10-20 Разходи за външни услуги 946761 764789
10-30 Текущ ремонт 354646 302746
10-40 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 32335 21823
10-51 Командировки в страната 21190 18711
10-52 Кратко срочни командировки в чужбина 25087 25087
10-62 Разходи за застраховки 18875 20053
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 113010 149317
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 17080 14212
40-00 Стипендии 35042 18338
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 88588 86569
42-14 Обещетения и помощи по решение на Общинския съвет 7000 5050
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 81588 81519
Разходи 5809884 5194288
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 31830 30630
43-01 За текуща дейност 21830 21830
43-09 Други субсидии и плащания 10000 8800
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 115098 114748
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 4000 3727
Всичко субсидии 150928 149105
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 92695 86539
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 92695 86539
51-00 Основен ремонт на ДМА 413641 336432
52-00 Придобиване на ДМА 1238335 955593
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 6284 6284
52-02 Придобиване на сгради 24000 24000
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 16849 16928
52-05 Придобиване на стопански инвентар 2496 2496
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 1188706 905885
Капиталови разходи 1651976 1292025
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 7705483 6721957
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер