Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Бюджет на Община Девин за 2012 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2012 ГОДИНА
Наименование на приходите и разходи по функции и дейности Бюджет 2012 г.
І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1. ПРИХОДИ
1.1 Приходи и доходи от собственост 0
1.1.1 Приходи от наеми на имущество 0
1.1.2 Други неданъчни приходи 0
1.1.3 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност 0
1.2 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната 0
1.2.1 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени от страната 0
1.3 Взаимоотношения с ЦБ 3136209
1.3.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 3136209
1.3.2 Целеви трансфери за капиталови разходи 0
1.3.3 Получени целеви трансфери (СБ) 0
1.3.4 Възстановени трансфери (субсидии за ЦБ) 0
1.3.5 Получени целеви трансфери (субсидии и компенсации за пътнически превози) 0
1.4 Трансфери 0
1.4.1.Получени трансфери 0
1.4.2.Получени трансфери от МТСП 0
1.4.3 Трансфер от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма 0
1.5 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето 0
1.5.1 Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки 0
1.6 Друго финансиране 0
1.6.1 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица 0
1.7 Операции с финансови активи и пасиви, депозити и средства по сметки 965600
1.7.1 Остатък в лв. от предходния период 965600
ОБЩО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ 4101809
2. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
2.1 Общинска администрация в т. ч. 708695
Заплати за персонала нает по трудови и служебни правоотношения 531365
Други възнаграждения и плащания за персонала 51420
Задължителни осигурителни вноски от работодател 125910
0
2.2 Други дейности по отбраната в т. ч 76252
Други възнаграждения и плащания за персонала 49712
Задължителни осигурителни вноски от работодател 9314
Издръжка 17226
2.3 Други дейности по вътрешната сигурност в т. ч 39702
Други възнаграждения и плащания за персонала 31200
Задължителни осигурителни вноски от работодател 6441
Издръжка 2061
2.4   Ликвидиране последиците от стихийни бедствия и производствени аварии в т.ч 667103
Издръжка 0
Основен ремонт 42577
Придобиване на ДМА 624526
2.5 Доброволни формирования за защита при бедствия в т.ч 1144
Издръжка 1144
2.6 ЦДГ И ОДЗ в т.ч 511012
Заплати на персонала по трудови правоотношения 381015
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 86109
Издръжка 43888
Придобиване на ДМА 0
2.7 Общообразователни училища в т.ч 1770073
Заплати на персонала по трудови правоотношения 1135648
Други възнаграждения и плащания за персонала 18054
Задължителни осигурителни вноски от работодател 252020
Издръжка 303088
Стипендии 35042
Основен ремонт 26221
Придобиване на ДМА 0
2.8 Общежития в т.ч 54780
Заплати на персонала по трудови правоотношения 35688
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 7887
Издръжка 11205
2.9 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ в т.ч 98553
Заплати на персонала по трудови правоотношения 54954
Други възнаграждения и плащания за персонала 15948
Задължителни осигурителни вноски от работодател 13177
Издръжка 14474
2.10 Здравен кабинет в детски градини и училища в т.ч 61794
Заплати на персонала по трудови правоотношения 34758
Други възнаграждения и плащания за персонала 4717
Задължителни осигурителни вноски от работодател 9649
Издръжка 12670
2.11 Други служби и дейности по осигуряване на заетостта в т.ч 69
Други текущи трансфери за домакинства 69
2.12 Спорт за всички в т.ч 0
Издръжка 0
2.13 Читалища в т.ч 112632
Субсидия на организации с нестопанска цел 112632
Придобиване на ДМА 0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 4101809
ІІ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. ПРИХОДИ
1.1 Всичко приходи 1798994
1.1.1 Имуществени данъци 574100
1.1.2 Приходи и доходи от собственост 100518
1.1.3 Общински такси 770800
1.1.4 Глоби, санкции и наказателни лихви 7000
1.1.5 Други неданъчни приходи 3200
1.1.6 Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите -118624
1.1.7 Постъпления от продажби на нефинансови активи 292000
1.1.8 Приходи от концесия 170000
1.1.9 Помощи и дарения от страната и чужбина 0
1.2. Взаимоотношения с ЦБ 1180700
1.2.1 Обща изравнителна субсидия 908500
1.2.2 Целеви трансфери за капиталови разходи 272200
1.3 Трансфери -40560
1.3.1 Получени трансфери между бюджетни сметки 0
1.3.2 Предоставени трансфери между бюджетни сметки -40560
1.3.3 Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки 0
1.4 Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки 122250
1.4.1 Предоставени заеми 0
1.4.2 Възстановени заеми 122250
1.5. Заеми от банки в страната -275363
1.5.1 Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната 0
1.5.2 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната -275363
1.6 Друго финансиране 0
1.6.1 Друго финансиране 0
1.7 Операции с финансови активи и пасиви, депозити и средства по сметки 164972
1.7.1 Остатък в лв. от предходния период 164971
1.7.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 1
1.7.3 Наличност в лева в края на периода 0
ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ 2950993
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
2.1 Общинска администрация в т. ч. 398725
Издръжка 365725
Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 9000
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации 4000
Основен ремонт на ДМА 20000
Придобиване на ДМА 0
2.2 Общински съвети в т.ч 138700
Други възнаграждения и плащания за персонала 93000
Задължителни осигурителни вноски от работодател 16600
Издръжка 29100
Придобиване на ДМА 0
2.3 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия в т. ч 1200
Издръжка 1200
2.4 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия в т. ч 2000
Издръжка 2000
2.5 ЦДГ и ОДЗ в т. ч 262831
Издръжка 249185
Основен ремонт на ДМА 13646
2.6 Полудневни детски градини в т. ч 9367
Заплати на персонала по трудови правоотношения 7560
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 1807
2.7 Многопрофилни болници за активно лечение 3000
Капиталови трансфери 3000
2.8 Други дейности по здравеопазването в т. ч 24000
Издръжка 0
Основен ремонт и придобиване на ДМА 24000
2.9 Клубове на пенсионера, инвалида и други в т. ч. 8750
Издръжка 8750
2.10 Програми за временна заетост в т.ч 9800
Издръжка 9800
2.11 Други служби и дейности по осигуряване на заетост - трапезария в     т. ч - 3842
Издръжка 3842
2.12 Водоснабдяване и канализация в т.ч 113880
Издръжка 20500
Основен ремонт и придобиване на ДМА 93380
2.13 Осветление на улици и площади в т.ч 93000
Издръжка 93000
2.14 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа в т.ч 288134
Издръжка 101220
Основен ремонт и придобиване на ДМА 186914
2.15 Други дейности по жил. строителство, БКС и регионал. развитие в т.ч 332286
Заплати на персонала по трудови правоотношения 110000
Други възнаграждения и плащания за персонала 5200
Задължителни осигурителни вноски от работодател 18700
Издръжка 103126
Основен ремонт и придобиване на ДМА и земя 95260
2.16 Управление, контрол, рег. дейност по опазване на околната среда в т.ч 1040
Издръжка 1040
2.17 Озеленяване в т.ч 3300
Издръжка 3300
2.18 Чистота в т.ч 493935
Издръжка 493935
2.19 Спортни бази за спорт за всички в т. ч 3500
Издръжка 3500
2.20 Обредни домове и зали в т. ч 2500
Издръжка 1300
Текущи трансфери за домакинства. Помощи по решение на Общински съвет 1200
2.21 Други дейности по културата в т. ч. 35000
Издръжка 35000
2.22 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища в т. ч 433375
Издръжка 242375
Основен ремонт на ДМА 191000
2.23 Международни програми и проекти в т.ч 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
2.24 Други дейности по туризма в т.ч 42210
Издръжка 42210
2.25 Приюти за безстопанствени кучета в т.ч 4000
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 4000
Основен ремонт и придобиване на ДМА 0
2.26 Други дейности по икономиката в т.ч 2666
Задължителни осигурителни вноски от работодател 1000
Издръжка 1666
2.27 Разходи за лихви 92695
2.28 Други разходи некласифицирани по други функции 2501
2.29 Резерв 10000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2816237
3. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ
3.1 Общинска администрация в т.ч. 94480
Заплати на персонала по трудови правоотношения 80000
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 14480
3.2 Център за обществена подкрепа 26076
Заплати на персонала по трудови правоотношения 11700
Други възнаграждения и плащания за персонала 7200
Задължителни осигурителни вноски от работодател 2886
Издръжка 4290
3.3 Програма за временна заетост 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
3.4 Спорт за всички в т.ч 13500
Издръжка 2000
Субсидия за нефинансови предприятия 11500
3.5 Читалища в т.ч. 700
Субсидия за организации с нестопанска цел 700
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ 134756
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 2950993
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер