Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за 2011 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2011 Г.
ПРИХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и други данъци
100 Данък върху доходите на физически лица 32000 27342
103 окончателен годишен (патентен данък) 32000 27342
13-00 Имуществени и други имуществени данъци 460257 393759
13-01 Данък върху недвижимите имоти 160000 133849
13-03 Данък върху превозните средства 230000 191367
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 50000 48286
13-08 Туристически данък 20257 20257
20-00 Други данъци 400 88
Всичко имуществени данъци 492657 421189
2. Неданъчни приходи
24-00 Приходи и доходи от собственост 110636 83261
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 957 957
24-05 Приходи от наеми на имущества 57679 51519
24-06 Приходи от наеми на земя 49000 28030
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 3000 2755
27-00 Общински такси 853210 728330
27-01 За ползване на детски градини 76000 65904
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 30000 28981
27-07 За битови отпадъци 638009 529251
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 10000 9350
27-10 За технически услуги 50000 46835
27-11 За административни услуги 20447 20447
27-15 За откупуване на гробни места 3405 3405
27-17 За притежаване на куче 1500 308
27-29 Други общински такси 23849 23849
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 23486 23486
28-02 Глоби, санкции, неустоики на лихви, обезщтетения и начети 23486 23486
36-00 Други неданъчни приходи 41697 41697
36-01 Валутни операции (нето) -18 -18
36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 11907 11907
36-19 Други неданъчни приходи 29808 29808
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -136353 -127751
37-01 Внесен ДДС (-) -130273 -119079
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност (-) -6080 -8672
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 178165 177790
40-22 Постъпления от продажба на сгради 80000 79823
40-24 Постъпления от продажба на транспортни средства 1330 1330
40-25 Постъпления от продажба на стопански инвентар 2000 1802
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 4581 4581
40-40 Постъпления от продажба на земя 90254 90254
41-00 Приходи от концесии 250000 157807
45-00 Помощи, дарения и др. възм. получени суми от страната 1803182 1803182
45-01 Други безвъзмездно получени суми 15380 15380
45-03 Капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 1787802 1787802
46-00 Помощи, дарения и др. възм. получени суми от чужбина 12955 12955
46-10 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз 12955 12955
Всичко неданъчни приходи 3136978 2900757
Всичко приходи (1+2) 3629635 3321946
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ
31-00 Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (нето) 6070790 6070409
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности 3231113 3231113
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 936200 936200
31-13 Получени от общините целеви трансфери (субсидии) от ЦБ 271400 271024
31-18 Получени от общините целеви трансфери (субсидии) 1529112 1529112
31-28 Получени от общините целеви трансфери (субсидии) 102965 102960
Всичко взаимоотношения 6070790 6070409
ІІІ. Трансфери
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки 195823 195823
61-01 Получени трансфери (+) 106973 106973
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -7497 -7497
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 96347 96347
62-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) 0 -6242
62-02 Предоставени трансфери (-) 0 -6242
64-00 Трансфери от/за ПУДООС 52577 52577
64-01 Получени трансфери (+) 52577 52577
Всичко трансфери 248400 242158
ІV. Временни безлихвени заеми
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки (нето) -169120 -291369
76-21 Предоставени заеми (-) -219831 -670433
76-22 Възстановени заеми (+) 50711 379064
78-00 Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето) -29153 -29153
78-12 Погасени заеми (-) -29153 -29153
Всичко безлихвени заеми -198273 -320522
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 9750552 9313991
V. Операции с финансови активи и пасиви
83-00 Заеми от други банки от страната - нето (+/-) -55531 -55531
83-11 Получени краткосрочни заеми от банки в страната 219831 219831
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната -275362 -275362
95-00 Депозити и средства по сметки (нето) 686454 -444118
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходен период (+) 686454 686454
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) 0 -1130571
95-08 Остатък в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 -1
Всичко финансиране на дефицита 630923 -499649
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 10381475 8814342
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 10381475 8814342
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2011 Г.
Параграф РАЗХОДИ План Отчет
01-00 Заплати на персонал, нает по трудови и служебни правоот. 2393152 2270972
01-01 Заплати на персонал по трудови правоотношения 2291277 2184163
01-02 Заплати на персонал по служебни правоотношения 86900 71834
01-09 Допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения 14975 14975
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 492048 388662
02-01 За нещатен персонал по трудови правоотношения 177733 156445
02-02 За персонал по извънтрудови правоотношения 92348 87502
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала 46782 24802
02-08 Обещетения на персонала с характер на възнаграждения 111149 98632
02-09 Други плащания и възнаграждения 64036 21281
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 580459 528109
05-51 Осигурителни вноски за ДОО 345988 307566
05-52 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ 55367 53116
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 136353 129068
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване 42751 38359
10-00 Издръжка 2507832 2091596
10-11 Храна 170467 170242
10-12 Медикаменти 4069 1568
10-13 Постелен инвентар и облекло 41115 33297
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 70567 66568
10-15 Материали 164293 131779
10-16 Вода, горива и енергия 487652 436963
10-20 Разходи за външни услуги 983429 819975
10-30 Текущ ремонт 371855 262783
10-40 Платени данъци, мита и такси 30045 21188
10-51 Командировки в страната 21271 16916
10-52 Кратко срочни командировки в чужбина 24117 7924
10-62 Разходи за застраховки 23180 21121
10-92 Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 87149 82556
10-98 Други некласифицирани в други параграфи и подпараграфи 28623 18716
40-00 Стипендии 18255 18255
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 55855 53841
42-14 Обещетения и помощи по решение на Общински съвет 5460 3520
42-19 Други текущи помощи за домакинства 50395 50321
Разходи 6047601 5351435
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност 32440 31361
43-01 За текуща дейност 20361 20361
43-09 Други субсидии и плащания 12079 11000
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 116944 116594
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 4000 2155
Всичко субсидии 153384 150110
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 141568 105562
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 138235 102229
22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 3333 3333
51-00 Основен ремонт на ДМА 2449501 2274954
52-00 Придобиване на ДМА 1496207 868459
53-00 Придобиване на НДА 58614 58472
54-00 Придобиване на земя 34600 5350
Капиталови разходи 4038922 3207235
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 10381475 8814342
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер