Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Бюджет на Община Девин за 2011 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2011 ГОДИНА
Наименование на приходите и разходи по функции и дейности Бюджет 2011 г.
І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1. ПРИХОДИ
1.1 Приходи и доходи от собственост 9292
1.1.1 Приходи от наеми на имущество 9579
1.1.2 Други неданъчни приходи 0
1.1.3 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност -287
1.2 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната 0
1.2.1 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени от страната 0
1.3 Взаимоотношения с ЦБ 2921398
1.3.1 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности 2921398
1.3.2 Целеви трансфери за капиталови разходи 0
1.3.3 Получени целеви трансфери (СБ) 0
1.3.4 Възстановени трансфери (субсидии за ЦБ) 0
1.3.5 Получени целеви трансфери (субсидии и компенсации за пътнически превози) 0
1.4 Трансфери 0
1.4.1.Получени трансфери 0
1.4.2.Получени трансфери от МТСП 0
1.4.3 Трансфер от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма 0
1.5 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето 0
1.5.1 Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки 0
1.6 Друго финансиране 0
1.6.1 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица 0
1.7 Операции с финансови активи и пасиви, депозити и средства по сметки 429826
1.7.1 Остатък в лв. от предходния период 429826
1.7.2 Наличност в лева в края на периода 0
ОБЩО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ 3360516
2. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
2.1 Общинска администрация в т. ч. 752120
Заплати за персонала нает по трудови и служебни правоотношения 516000
Други възнаграждения и плащания за персонала 112120
Задължителни осигурителни вноски от работодател 124000
0
2.2 Други дейности по отбраната в т. ч 62703
Други възнаграждения и плащания за персонала 40184
Задължителни осигурителни вноски от работодател 7400
Издръжка 15119
2.3 Други дейности по вътрешната сигурност в т. ч 28489
Други възнаграждения и плащания за персонала 19964
Задължителни осигурителни вноски от работодател 4221
Издръжка 4304
2.4 Отбранително мобилизационна подготовка 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
2.5   Ликвидиране последиците от стихийни бедствия и производствени аварии в т.ч 87540
Издръжка 0
Основен ремонт 0
Придобиване на ДМА 87540
2.6 Доброволни формирования за защита при бедствия в т.ч 1144
Издръжка 1144
2.7 ЦДГ И ОДЗ в т.ч 548932
Заплати на персонала по трудови правоотношения 380631
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 90923
Издръжка 77378
Придобиване на ДМА 0
2.8 Общообразователни училища в т.ч 1545738
Заплати на персонала по трудови правоотношения 1015012
Други възнаграждения и плащания за персонала 18382
Задължителни осигурителни вноски от работодател 219118
Издръжка 212895
Стипендии 50331
Основен ремонт 30000
Придобиване на ДМА 0
2.9 Общежития в т.ч 77809
Заплати на персонала по трудови правоотношения 40278
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 9608
Издръжка 27923
2.10 Извънучилищни дейности 0
Заплати на персонала по трудови правоотношения 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
2.11 Други дейности по образованието в т.ч 0
Заплати на персонала по трудови правоотношения 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
2.12 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ в т.ч 85857
Заплати на персонала по трудови правоотношения 45000
Други възнаграждения и плащания за персонала 13500
Задължителни осигурителни вноски от работодател 11224
Издръжка 16133
2.13 Здравен кабинет в детски градини и училища в т.ч 60370
Заплати на персонала по трудови правоотношения 36000
Други възнаграждения и плащания за персонала 9970
Задължителни осигурителни вноски от работодател 7600
Издръжка 6800
2.14 Други дейности по здравеопазването в т.ч 0
Медикаменти и превоз на специалисти от ТЕЛК 0
2.15 Програми за временна заетост в т.ч 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
2.16 Други служби и дейности по осигуряване на заетостта в т.ч 70
Други текущи трансфери за домакинства 70
2.17 Спорт за всички в т.ч 0
Издръжка 0
2.18 Читалища в т.ч 109744
Субсидия на организации с нестопанска цел 109744
Придобиване на ДМА 0
2.19 Други дейности по транспорта, пътища, пощи, далекосъобщения 0
Субсидия на организации с нестопанска цел 0
2.20 Други дейности по икономиката 0
Издръжка

0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 3360516
ІІ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. ПРИХОДИ
1.1 Всичко приходи 1716346
1.1.1 Имуществени данъци 482400
1.1.2 Приходи и доходи от собственост 100000
1.1.3 Общински такси 857509
1.1.4 Глоби, санкции и наказателни лихви 7000
1.1.5 Други неданъчни приходи 2000
1.1.6 Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите -135063
1.1.7 Постъпления от продажби на нефинансови активи 152500
1.1.8 Приходи от концесия 250000
1.1.9 Помощи и дарения от страната и чужбина 0
1.2. Взаимоотношения с ЦБ 1207600
1.2.1 Обща изравнителна субсидия 936200
1.2.2 Целеви трансфери за капиталови разходи 271400
1.3 Трансфери 0
1.3.1 Получени трансфери между бюджетни сметки 0
1.3.2 Предоставени трансфери между бюджетни сметки 0
1.3.3 Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки 0
1.4 Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки 21558
1.4.1 Предоставени заеми 0
1.4.2 Възстановени заеми 50711
1.4.3 Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето) -29153
1.5 Заеми от банки в страната -275362
1.5.1 Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната 0
1.5.2 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната -275362
1.6 Друго финансиране 0
1.6.1 Друго финансиране 0
1.7 Операции с финансови активи и пасиви, депозити и средства по сметки 256628
1.7.1 Остатък в лв. от предходния период 256628
ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ 2926770
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
2.1 Общинска администрация в т. ч. 395300
Издръжка 373300
Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 5000
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации 4000
Основен ремонт на ДМА 10000
Придобиване на ДМА 3000
2.2 Общински съвети в т.ч 135400
Други възнаграждения и плащания за персонала 89000
Задължителни осигурителни вноски от работодател 16300
Издръжка 30100
2.3 Международни програми и проекти в т.ч 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
2.4 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия в т. ч 1000
Издръжка 1000
2.5 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия в т. ч 1200
Издръжка 1200
2.6 ЦДГ и ОДЗ в т. ч 310700
Издръжка 230700
Основен ремонт на ДМА 80000
2.7 Полудневни детски градини в т. ч 9130
Заплати на персонала по трудови правоотношения 7500
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 1630
2.8 Други дейности по здравеопазването в т. ч 6811
Други възнаграждения и плащания за персонала 600
Задължителни осигурителни вноски от работодател 75
Издръжка 825
Основен ремонт и придобиване на ДМА 5311
2.9 Клубове на пенсионера, инвалида и други в т. ч. 7250
Издръжка 7250
2.10 Програми за временна заетост в т.ч 9800
Издръжка 9800
2.11 Други служби и дейности по осигуряване на заетост - трапезария в     т. ч 4061
Издръжка 4061
2.12 Водоснабдяване и канализация в т.ч 36481
Издръжка 25500
Основен ремонт и придобиване на ДМА 10981
2.13 Осветление на улици и площади в т.ч 103000
Издръжка 103000
2.14 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа в т.ч 336157
Издръжка 149800
Основен ремонт и придобиване на ДМА 105443
Придобиване на НДА 40914
Придобиване на земя 40000
2.15 Други дейности по жил. строителство, БКС и регионал. развитие в т.ч 254126
Заплати на персонала по трудови правоотношения 110000
Други възнаграждения и плащания за персонала 2000
Задължителни осигурителни вноски от работодател 18700
Издръжка 103126
Основен ремонт и придобиване на ДМА и земя 20300
2.16 Управление, контрол, рег. дейност по опазване на околната среда в т.ч 20500
Издръжка 20500
2.17 Озеленяване в т.ч 3300
Издръжка 3300
2.18 Чистота в т.ч 556470
Издръжка 556470
2.19 Спортни бази за спорт за всички в т. ч 3400
Издръжка 3400
2.20 Обредни домове и зали в т. ч 2500
Издръжка 1300
Текущи трансфери за домакинства. Помощи по решение на Общински съвет 1200
2.21 Други дейности по културата в т. ч. 33500
Издръжка 33500
2.22 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища в т. ч 427675
Издръжка 236675
Основен ремонт на ДМА 191000
2.23 Разходи за лихви 146918
2.24 Други разходи некласифицирани по други функции 4931
2.25 Резерв 10000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2819610
3. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ
3.1 Общинска администрация в т.ч. 98460
Заплати на персонала по трудови правоотношения 80000
Други възнаграждения и плащания за персонала 5000
Задължителни осигурителни вноски от работодател 13460
3.2 Спорт за всички в т.ч 8000
Издръжка 0
Субсидия за нефинансови предприятия 8000
3.3 Читалища в т.ч. 700
Субсидия за организации с нестопанска цел 700
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ 107160
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 2926770
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер