Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за 2010 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2010 Г.
ПРИХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и други данъци
100 Данък върху доходите на физически лица 41000 30846
103 окончателен годишен (патентен данък) 41000 30846
13-00 Имуществени и други имуществени данъци 434563 420041
13-01 Данък върху недвижимите имоти 149578 149578
13-03 Данък върху превозните средства 220000 205478
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 64985 64985
20-00 Други данъци 878 878
Всичко имуществени данъци 476441 451765
2. Неданъчни приходи
24-00 Приходи и доходи от собственост 204040 127574
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 25600 25600
24-05 Приходи от наеми на имущества 98440 72860
24-06 Приходи от наеми на земя 76000 25387
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 4000 3727
27-00 Общински такси 942533 771626
27-01 За ползване на детски градини 72186 72186
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 30000 27273
27-07 За битови отпадъци 686000 519006
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 12120 12120
27-10 За технически услуги 71665 71665
27-11 За административни услуги 20718 20718
27-15 За откупуване на гробни места 2960 2960
27-16 За туристически такси 24652 24652
27-17 За притежаване на куче 2000 814
27-29 Други общински такси 20232 20232
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 7265 7265
28-02 Глоби, санкции, неустоики на лихви, обезщтетения и начети 7265 7265
36-00 Други неданъчни приходи 7108 7108
36-19 Други неданъчни приходи 7108 7108
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -225822 -177223
37-01 Внесен ДДС (-) -194397 -150922
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност (-) -31425 -26301
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 185327 106524
40-22 Постъпления от продажба на сгради 82800 5000
40-24 Постъпления от продажба на транспортни средства 1000 0
40-25 Постъпления от продажба на стопански инвентар 150 147
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 24096 24096
40-40 Постъпления от продажба на земя 77281 77281
41-00 Приходи от концесии 283643 283643
45-00 Помощи, дарения и др. възм. получени суми от страната 10156 10156
45-01 Други безвъзмездно получени суми 10156 10156
Всичко неданъчни приходи 1414250 1136673
Всичко приходи (1+2) 1890691 1588438
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ
31-00 Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (нето) 4857230 4850396
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности 3256814 3256814
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 917300 917300
31-13 Получени от общините целеви трансфери (субсидии) от ЦБ 275800 275790
31-18 Получени от общините целеви трансфери (субсидии) 283655 283655
31-28 Получени от общините целеви трансфери (субсидии) 123661 116837
Всичко взаимоотношения 4857230 4850396
ІІІ. Трансфери
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки 164791 164791
61-01 Получени трансфери (+) 16067 16067
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 148724 148724
64-00 Трансфери от/за ПУДООС 307091 307091
64-01 Получени трансфери (+) 311216 311216
64-02 Предоставени трансфери (-) -4125 -4125
Всичко трансфери 471882 471882
ІV. Временни безлихвени заеми
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки (нето) 0 -511
76-21 Предоставени заеми (-) 0 -15711
76-22 Възстановени заеми (+) 0 15200
Всичко безлихвени заеми 0 -511
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV 7219803 6910205
V. Операции с финансови активи и пасиви
70-00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 368000 368000
70-10 Постъпления от продажба на дялове, акции и съучастия 368000 368000
83-00 Заеми от други банки от страната - нето (+/-) 252709 -233615
83-12 Получени дългосрочни заеми он банки в страната 515427 29103
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната -262718 -262718
95-00 Депозити и средства по сметки (нето) 477355 -209099
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходен период (+) 477355 477355
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) 0 -686454
Всичко финансиране на дефицита 1098064 -74714
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 8317867 6835491
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 8317867 6835491
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2010 Г.
Параграф РАЗХОДИ План Отчет
01-00 Заплати на персонал, нает по трудови и служебни правоот. 2505323 2337806
01-01 Заплати на персонал по трудови правоотношения 2385323 2256497
01-02 Заплати на персонал по служебни правоотношения 120000 81309
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 457079 412631
02-01 За нещатен персонал по трудови правоотношения 167640 160782
02-02 За персонал по извънтрудови правоотношения 92400 92090
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала 50466 41000
02-08 Обещетения на персонала с характер на възнаграждения 85031 68041
02-09 Други плащания и възнаграждения 61542 50718
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 592320 520764
05-51 Осигурителни вноски за ДОО 333477 295078
05-52 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ 55363 54542
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 153170 133911
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване 50310 37233
10-00 Издръжка 2642652 2220693
10-11 Храна 145886 145886
10-12 Медикаменти 4499 2271
10-13 Постелен инвентар и облекло 64871 60177
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 36140 34012
10-15 Материали 201986 167195
10-16 Вода, горива и енергия 472895 447522
10-20 Разходи за външни услуги 1114300 893640
10-30 Текущ ремонт 449009 353948
10-40 Платени данъци, мита и такси 39670 29100
10-51 Командировки в страната 20209 17523
10-62 Разходи за застраховки 27203 25299
10-91 Други разходи за СБКО (без тези по 02-05) 2280 0
10-92 Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 14779 14018
10-98 Други некласифицирани в други параграфи и подпараграфи 48925 30102
40-00 Стипендии 34374 19107
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 60728 55794
42-14 Обещетения и помощи по решение на Общински съвет 6200 5160
42-19 Други текущи помощи за домакинства 54528 50634
Разходи 6292476 5566795
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност 47153 42153
43-01 За текуща дейност 39153 36153
43-09 Други субсидии и плащания 8000 6000
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 102880 102380
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 5000 3707
Всичко субсидии 155033 148240
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 162491 116996
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 162491 116996
51-00 Основен ремонт на ДМА 351986 323775
52-00 Придобиване на ДМА 1150351 554157
53-00 Придобиване на НДА 81730 81728
54-00 Придобиване на земя 98800 18800
55-00 Капиталови трансфери 25000 25000
Капиталови разходи 1707867 1003460
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 8317867 6835491
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер