Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Бюджет на Община Девин за 2010 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2010 ГОДИНА
Наименование на приходите и разходи по функции и дейности Бюджет 2010 г.
І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1. ПРИХОДИ
1.1 Приходи и доходи от собственост 4549
1.1.1 Приходи от наеми на имущество 4625
1.1.2 Други неданъчни приходи 63
1.1.3 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност -139
1.2 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната 0
1.2.1 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени от страната 0
1.3 Взаимоотношения с ЦБ 3344231
1.3.1 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности 3178524
1.3.2 Целеви трансфери за капиталови разходи 0
1.3.3 Получени от общини целеви трансфери (СБ) 78551
1.3.4 Възстановени трансфери (субсидии за ЦБ) 0
1.3.5 Получени от общини целеви трансфери (субсидии и компенсации за пътнически превози) 87156
1.4 Трансфери 94190
1.4.1.Получени трансфери 130
1.4.2.Получени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост 94060
1.5 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето 0
1.5.1 Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки 0
1.6 Друго финансиране 0
1.6.1 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица 0
1.7 Операции с финансови активи и пасиви, депозити и средства по сметки 395592
1.7.1 Остатък в лв. от предходния период 395592
1.7.2 Наличност в лева в края на периода 0
ОБЩО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ 3838562
2. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
2.1 Общинска администрация в т. ч. 743167
Заплати за персонала нает по трудови и служебни правоотношения 514000
Други възнаграждения и плащания за персонала 87000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 142167
0
2.2 Други дейности по отбраната в т. ч 50362
Други възнаграждения и плащания за персонала 34200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 6026
Издръжка 10136
2.3 Други дейности по вътрешната сигурност в т. ч 20224
Други възнаграждения и плащания за персонала 15460
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2613
Издръжка 2151
2.4 Отбранително мобилизационна подготовка 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0
Издръжка 0
2.5   Ликвидиране последиците от стихийни бедствия и производствени аварии в т.ч 91909
Издръжка 0
Основен ремонт 0
Придобиване на ДМА 91909
2.6 Доброволни формирования за защита при бедствия в т.ч 1144
Издръжка 1144
2.7 ЦДГ И ОДЗ в т.ч 553360
Заплати на персонала по трудови правоотношения 427205
Други възнаграждения и плащания за персонала 13925
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 76432
Издръжка 35798
Придобиване на ДМА 0
2.8 Общообразователни училища в т.ч 1877325
Заплати на персонала по трудови правоотношения 1191576
Други възнаграждения и плащания за персонала 31664
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 244552
Издръжка 345817
Стипендии 34374
Основен ремонт 29342
Придобиване на ДМА 0
2.9 Общежития в т.ч 90341
Заплати на персонала по трудови правоотношения 50388
Други възнаграждения и плащания за персонала 1476
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 9399
Издръжка 29078
2.10 Извънучилищни дейности 8259
Заплати на персонала по трудови правоотношения 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 8259
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0
Издръжка 0
2.11 Други дейности по образованието в т.ч 25116
Заплати на персонала по трудови правоотношения 7622
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1261
Издръжка 16233
2.12 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ в т.ч 55732
Заплати на персонала по трудови правоотношения 40000
Други възнаграждения и плащания за персонала 5000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 7960
Издръжка 2772
2.13 Здравен кабинет в детски градини и училища в т.ч 55724
Заплати на персонала по трудови правоотношения 36000
Други възнаграждения и плащания за персонала 2264
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 7960
Издръжка 9500
2.14 Други дейности по здравеопазването в т.ч 1132
Медикаменти 1132
2.15 Програми за временна заетост в т.ч 94060
Други възнаграждения и плащания за персонала 80799
Задължителни осигурителни вноски от работодатели 13261
2.16 Други служби и дейности по осигуряване на заетостта в т.ч 40246
Други текущи трансфери за домакинства 40246
2.17 Спорт за всички в т.ч 3547
Издръжка 3547
2.18 Читалища в т.ч 98180
Субсидия за нефинансови предприятия 98180
Придобиване на ДМА 0
2.19 Други дейности по транспорта, пътища, пощи, далекосъобщения 28614
Субсидия за нефинансови предприятия 28614
2.20 Други дейности по икономиката 120
Издръжка 120
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 3838562
ІІ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. ПРИХОДИ
1.1 Всичко приходи 1713798
1.1.1 Имуществени данъци 441500
1.1.2 Приходи и доходи от собственост 197500
1.1.3 Общински такси 891500
1.1.4 Глоби, санкции и наказателни лихви 5000
1.1.5 Други неданъчни приходи 5000
1.1.6 Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите -225652
1.1.7 Постъпления от продажби на нефинансови активи 148950
1.1.8 Приходи от концесия 250000
1.1.9 Помощи и дарения от страната и чужбина 0
1.2. Взаимоотношения с ЦБ 1191100
1.2.1 Обща изравнителна субсидия 917300
1.2.2 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ 273800
1.3 Трансфери 109464
1.3.1 Получени трансфери между бюджетни сметки 3784
1.3.2 Предоставени трансфери между бюджетни сметки 0
1.3.3 Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки 0
1.3.4 Трансфери от/за ПУДООС 105680
1.4 Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки 50200
1.4.1 Предоставени заеми 0
1.4.2 Възстановени заеми 50200
1.5 Операции с финансови активи и пасиви 368000
1.5.1 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 368000
1.6 Заеми от банки и други лица в страната 252709
1.6.1 Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната 515427
1.6.2 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната -262718
1.7 Друго финансиране 0
1.7.1 Друго финансиране 0
1.8 Операции с финансови активи и пасиви, депозити и средства по сметки 81763
1.8.1 Остатък в лв. от предходния период 81763
1.8.2 Наличност в лева в края на периода 0
ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ 3767034
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
2.1 Общинска администрация в т. ч. 424943
Издръжка 384943
Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 5000
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации 5000
Основен ремонт на ДМА 25000
Придобиване на ДМА 0
Придобиване на НДА 5000
2.2 Общински съвети в т.ч 134300
Други възнаграждения и плащания за персонала 84000
Задължителни осигурителни вноски от работодател 14100
Издръжка 36200
Придобиване на ДМА 0
2.3 Международни програми и проекти в т.ч 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
2.4 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия в т. ч 0
Издръжка 0
2.5 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия в т. ч 1000
Издръжка 1000
2.6 ЦДГ и ОДЗ в т. ч 223500
Издръжка 223500
Основен ремонт на ДМА 0
2.7 Полудневни детски градини в т. ч 8194
Заплати на персонала по трудови правоотношения 6600
Други възнаграждения и плащания за персонала 198
Задължителни осигурителни вноски от работодател 1396
2.8 Други дейности по образованието 50000
Издръжка 50000
2.9 Общински болници -МБАЛ 25000
Капиталови трансфери 25000
2.10 Други дейности по здравеопазването в т. ч 16210
Други възнаграждения и плащания за персонала 1750
Задължителни осигурителни вноски от работодател 360
Издръжка 14100
Основен ремонт и придобиване на ДМА 0
2.11 Клубове на пенсионера, инвалида и други в т. ч. 6500
Издръжка 6500
2.12 Програми за временна заетост в т.ч 6500
Издръжка 6500
2.13 Други служби и дейности по осигуряване на заетост - трапезария в     т. ч - 23637
Издръжка 23637
2.14 Водоснабдяване и канализация в т.ч 98193
Издръжка 15500
Основен ремонт и придобиване на ДМА 82693
2.15 Осветление на улици и площади в т.ч 91000
Издръжка 91000
2.16 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа в т.ч 999963
Издръжка 169000
Основен ремонт и придобиване на ДМА 669467
Придобиване на НДА 62696
Придобиване на земя 98800
2.17 Други дейности по жил. строителство, БКС и регионал. развитие в т.ч 227543
Заплати на персонала по трудови правоотношения 100000
Други възнаграждения и плащания за персонала 3173
Задължителни осигурителни вноски от работодател 19300
Издръжка 91070
Основен ремонт и придобиване на ДМА и земя 14000
2.18 Управление, контрол, рег. дейност по опазване на околната среда в т.ч 62300
Издръжка 62300
2.19 Озеленяване в т.ч 3500
Издръжка 3500
2.20 Чистота в т.ч 580000
Издръжка 580000
2.21 Спортни бази за спорт за всички в т. ч 7600
Издръжка 7600
2.22 Обредни домове и зали в т. ч 2200
Издръжка 1200
Текущи трансфери за домакинства. Помощи по решение на Общински съвет 1000
2.23 Други дейности по културата в т. ч. 35000
Издръжка 35000
2.24 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища в т. ч 428370
Издръжка 237370
Основен ремонт на ДМА 191000
2.25 Международни програми и проекти в т.ч 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
2.26 Други дейности по туризма в т.ч 0
Издръжка 0
2.27 Приюти за безстопанствени кучета в т.ч 0
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 0
Издръжка 0
Основен ремонт и придобиване на ДМА 0
2.28 Други дейности по икономиката в т.ч 14150
Заплати на персонала по трудови правоотношения 7800
Други възнаграждения и плащания за персонала 2100
Задължителни осигурителни вноски от работодател 1340
Издръжка 2910
2.29 Разходи за лихви 162491
2.30 Други разходи некласифицирани по други функции 5310
2.31 Резерв 10000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3647404
3. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ
3.1 Общинска администрация в т.ч. 90930
Заплати на персонала по трудови правоотношения 72700
Други възнаграждения и плащания за персонала 2710
Задължителни осигурителни вноски от работодател 15520
3.2 Общообразователни училища 21000
Заплати на персонала по трудови правоотношения 7226
Други възнаграждения и плащания за персонала 0
Задължителни осигурителни вноски от работодател 1407
Издръжка 12367
3.3 Спорт за всички в т.ч 7000
Издръжка 0
Субсидия за нефинансови предприятия 7000
3.4 Читалища в т.ч. 700
Субсидия за организации с нестопанска цел 700
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ 119630
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 3767034
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер