Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Разяснение по обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Алеи на туриста- І – ви и ІІ – ри етап”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 15 Януари 2014г. 18:01ч.

Р А З Я С Н Е Н И Е

 

по чл. 29 от ЗОП

 

           Относно:„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Алеи на туриста- І – ви и ІІ – ри етап” по проекти по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.”

         Във връзка със запитване от 13.01.2014 г. от участник закупил документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка Ви отговарям следното:

 

       Въпрос: С оглед коректната подготовка на нашата оферта, моля да ни бъдат изпратени проектите, въз основа на които е обявена настоящата процедура, тъй като същите липсват в представената ни документация.Същите са задължителна част от документацията за провеждане на процедурата за обществена поръчка.

         Отговор: Информация относно техническите проекти по обявената обществена поръчка се съдържат в раздел ІІІ- техническа спецификация с приложения от документацията за възлагане на обществена поръчка.

         Разглеждане на проектите може да се извърши и в Общинска администрация – Девин от 08.00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден до 20.01.2014 г. в стая №16, ет.2, за информация - инж. Антоанета Гаджакова, след представяне на пълномощно.

 

 

 

                                                                                              С уважение,

 

                                                                                              Кмет на община Девин:

                                                                                                                      /Цветалин Пенков/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер