Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект «Алеи на туриста – І-ви и ІІ – ри етап» "

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 30 Декември 2013г. 13:50ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект «Алеи на туриста – І-ви и ІІ – ри етап» по проекти по мярка 4.1. «Развитие на рибарските области», подмярка 4.1.А «Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи» по приоритетна ос № 4 «Устойчиво развитие на рибарските области» от Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.»

 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на следните договори за безвъзмездна финансова помощ:

 

І – ви – етап –Договор № 245/21.10.2013 г. с наименование на проекта: «Алеи на туриста» по мярка 4.1. «Развитие на рибарските области», подмярка 4.1.А «Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущитете разходи на рибарските групи» по приоритетна ос № 4 «Устойчиво развитие на рибарските области» от Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» на Рупублика България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.»

 

ІІ - ри етап – Договор № 272/22.11.2013 г. с наименование на проекта: «Алеи на туриста – ІІ етап» по мярка 4.1. «Развитие на рибарските области», подмярка 4.1.А «Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущитете разходи на рибарските групи» по приоритетна ос № 4 «Устойчиво развитие на рибарските области» от Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» на Рупублика България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.»

 

 

1. Предмет на обществената поръчка

 

Предметът на настоящата обществена поръчка е Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект «Алеи на туриста І-ви и ІІ – ри етап» по проекти по мярка 4.1. «Развитие на рибарските области», подмярка 4.1.А «Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи» по приоритетна ос № 4 «Устойчиво развитие на рибарските области» от Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.»

 

 

 

2. Обект на поръчката: строителство

 

 

 

3. Вид на поръчката

 

Открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП- по опростените правила.

 

 

 

4. Правно основание за избор на процедурата

 

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

 

5.Обособени позиции: Не.

 

 

 

6. Код по Общ терминологичен речник

 

45000000 – Строително монтажни работи

 

45233252 – Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

 

39113600 - Пейки

 

7. Място на изпълнение на поръчката

 

гр. Девин, Община Девин

 

 

 

8. Срок на изпълнение на поръчката

 

            8.1. Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 60 календарни дни и не по- дълъг от 120 календарни дни.

 

            Срокът започва да тече, считано от датата, следваща датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Възложителя за начало на строителните работи и съставяне на Протокол обр.2а по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

 

            8.2. Договорът ще се счита за изпълнен с извършване на последното дължимо от Възложителя към Изпълнителя плащане.

 

 

 

9. Прогнозна стойност, начин и срокове на плащане

 

9.1. Прогнозна стойност.

            9.1.1.Максималната стойност предвидена за настоящата обществена поръчка е в размер на 749 271,02 /седемстотин четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и един лева и 2 ст. /лева без ДДС.

            За І – ви етап в размер на 374024.23 /триста седемдесет и четири хиляди и двадесет и четири лева и 23 стотинки / лв. без ДДС.

            За ІІ - етап в размер на 375246,79 /триста седемдесет и пет хиляди двеста четиридесет и шест лева и 79 ст./ лв. без ДДС.

9.2. Начин и срок на плащане:

Начинът и сроковете за плащане ще бъдат както следва:

9.2.1.Първо плащане в размер на 50 (петдесет ) % от стойността на обекта, платимо в срок до 70 календарни дни от подписването на договор.

Второ плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платими в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на обекта с констативен протокол, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му до размера на сумата по договора, въз основа на подписан Сертификат за извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР по офертните му единични цени, съгласно количествено-стойностна сметка. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 работни дни след отстраняването на несъответствията.

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 


                1. Обявление за публикуване - изтегли

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

                3. Документация за участие - срокът за изтегляне на документацията изтече на 20.01.2014 г. в 17.00 часа;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер