Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул.”Лиляна Димитрова” между о.т. 1020 и о.т. 1021, кв. Настан, гр. Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 02 Декември 2013г. 17:34ч.

     Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул.”Лиляна Димитрова” между о.т. 1020 и о.т. 1021, кв. 122 по ПУП на кв. Настан, гр. Девин“.

 

 

1. Обект на настоящата обществена поръчка е: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект:Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул.”Лиляна Димитрова” между о.т. 1020 и о.т. 1021, кв. 122 по ПУП на кв. Настан, гр. Девин“

 

 

 

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с Решение № 6 от 15.10.2013 г. на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. за предотвратяване, овладяване и приодоляване на последиците от бедствия.

 

2. Обособени позиции: не.

 

 

 

3. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

 

 

 

4. Място и срок за изпълнение на поръчката

 

Мястото за изпълнение на поръчката е: кв. 122 - Настан, гр. Девин.

 

Максималният срок за изпълнение на поръчката е до 80 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка..

 

Точният срок за изпълнение трябва да се оферира от участника в офертата му.

 

5. Разходи за поръчката

 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

 

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

 

6. Стойност на поръчката

 

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта и попълнените количествени сметки.

 

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка като дивизна цена, както следва:

 

 

 

34 463 лв. без ДДС +3 400 лв. непредвидени разходи.

 

 

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на строителството, предмет на настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

 

7.Схема на плащане

 

Финансирането е съгласно Решение № 6 от 15.10.2013 г. на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. за предотвратяване, овладяване и приодоляване на последиците от бедствия.

 

Начин на плащане:

а/ Първо плащане в размер на 50 (петдесет ) % от стойността на обекта, платимо в срок до 30 календарни дни от датата на съставяне на Протокол обр.2а по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

б/ Второ плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платими в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на обекта с констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му до размера на сумата по договора, въз основа на подписан Сертификат за извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР по офертните му единични цени, съгласно количествено-стойностна сметка. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 работни дни след отстраняването на несъответствията.

 

 

 

 


 

 

 

Приложени документи за изтегляне:

 

 

 


                1. Обявление за публикуване - изтегли

 

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

 

                3. Количествена сметка - изтегли;

 

                4. Документация за участие - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер