Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол, провеждане на изследвания и проучвания и разработването на Стратегически документи"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 25 Ноември 2013г. 14:24ч.

     Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол, провеждане на изследвания и проучвания и разработването на Стратегически документи за следващия програмен период "

 

 

1. Общи ПОЛОЖЕНИЯ

Община Девин, наричана по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, Ви кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга с предмет:

"Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол, провеждане на изследвания и проучвания и разработването на Стратегически документи за следващия програмен период "

по проект „Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин”, одобрен за финансиране с Договор № 13-13-147/28.10.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро управление”, под-приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията за настоящата публична покана.

Дейностите следва да се извършват при спазване на изискванията на действащото законодателство, регламентиращи извършването на горепосочените дейности, както и в пълно съответствие с Техническите спецификации, представляващи неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка.

1.1.            Вид на процедурата: Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма “a”от ЗОП.

1.2.            Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок, за предаване на офертите за участие. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя, като несъответстващо на изискванията. В изключителен случай Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

1.3.            Място на изпълнение на поръчката: изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява на работното място на изпълнителя и на възложителя на адрес – гр. Девин, ул. Дружба № 1.

1.4.            Приемане на поръчката: Документите, описани в техническото задание от настоящата поръчка, се представят на Възложителя по начина, описан в т. V на Проeкто – договора, Приложение № 2 на настоящата покана.

1.5.            Максимална стойност: Общата максимална стойност на поръчката е в размер на 26 653,33 (двайсет и шест хиляди шестстотин петдесет и три лева и тридесет и три стотинки) лв. без ДДС, (31 984 лв. с ДДС – трийсет и една хиляди деветстотин осемдесет и четири лева) и включва всички дейности и всички разходи, необходими за качествено изпълнение на обществената поръчка.

 

Стойността е разпределена по дейности както следва:

 

1)За Дейност 1, под-дейност 1.1. -Анализ на прилаганите към момента правила и механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на общинско ниво и под-дейност 1.2 - Разработване на методика за мониторинг и контрол, стойност 3 000 лв. без ДДС, (3 600 лв. с ДДС);

Под-дейност 1.3. - Обучение по прилагане на методики за мониторинг и контрол за 20 участника за 1 ден, стойност 2000 лв. без ДДС (2400 лв. с ДДС)

2)Дейност 2 - Проучване и анализ за целите на разработване на стратегически документи, стойност 10 000 лв. без ДДС, (12 000 лв. с ДДС);

3)Дейност 3 - Разработване на Стратегически документи за следващия програмен период, стойност 10 000 лв. без ДДС, (12 000 лв. с ДДС)

4)Дейност 4 - Кръгла маса за обсъждане на стратегически документи за 30 участника за 1 ден, стойност 1653,33 лв. без ДДС, (1984 лв. с ДДС)

 

1.6.            Плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията в проекта на договора.

 

1.7.            Гаранция за изпълнение на договора: 2% от общата договорна стойност без ДДС.

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.1.            Условия за участие

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от надлежно упълномощени лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това.

В случай, че участникът е обединение, тогава участниците в обединението сключват договор/споразумение. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират:

-          че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за задълженията на договора;

-          че обединението е упълномощило лице, което да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

-          че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

В договора/споразумението участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. В случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация се представя нотариално заверено пълномощно. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Лице, което участва като член на обединение в поръчката, не може да участва и самостоятелно.

Когато участникът е обединение, но не е приложен договор/споразумение за създаването на обединение, или в приложения договор/споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

 

В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, посочени в публичната покана и указанията за участие.

Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата и указанията за участие в публичната покана.

Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника.

1.2.Критерий за оценка на офертите

 

Класирането се извършва според критерия „икономически най-изгодна оферта”.

 

 

 

 


 

 

 

Приложени документи за изтегляне:

 

 

 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Указания за провеждането на обществената поръчка - изтегли

 

                3. Техническа спецификация - изтегли

 

                4. Приложения - изтегли

 

                5. Методика за оценка на предложенията- изтегли

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер