Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Кът за риболов и наблюдение при скален феномен "Слона", кв. 101 - Настан, гр. Девин“"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 23 Октомври 2013г. 17:52ч.

       Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Кът за риболов и наблюдение при скален феномен "Слона", кв. 101 - Настан, гр. Девин“"

 

 

   

1. Обект на настоящата обществена поръчка е: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Кът за риболов и наблюдение при скален феномен "Слона", кв. 101 - Настан, гр. Девин“.

 
 

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №224/05.09.2013г. по проектно предложение вх.№BG-03-HWR-3.2-006 по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.

 

2. Обособени позиции: не.

 

3. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

 

4. Място и срок за изпълнение на поръчката

 

Мястото за изпълнение на поръчката е: кът за риболов и наблюдение при скален феномен "Слона", кв. 101 - Настан, гр. Девин.

 

Максималният срок за изпълнение на поръчката е до 120 дни, считано от датата на сключване на договор за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

 

Точният срок за изпълнение трябва да се оферира от участника в офертата му.

 
 

 5. Разходи за поръчката

 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват, каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

 

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

 
 

6. Стойност на поръчката

 

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта и попълнените количествени сметки.

 

 

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка като дивизна цена, както следва:

 

90 013.05 лв. без ДДС

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на строителството, предмет на настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

 

 
 7.Схема на плащане

 

Финансирането е съгласно сключен от община Девин Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №224/05.09.2013г. по проектно предложение вх.№BG-03-HWR-3.2-006 по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.

 

Първо плащане в размер на 50 (петдесет ) % от стойността на обекта, платимо в срок до 70 календарни дни от подписването на договор.

 

Второ плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платими в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на обекта с констативен протокол, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му до размера на сумата по договора, въз основа на подписан Сертификат за извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР по офертните му единични цени, съгласно количествено-стойностна сметка. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 работни дни след отстраняването на несъответствията.

 

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 

 


                1. Обявление за публикуване - изтегли

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

                3. Документация за участие - срокът за изтегляне на документацията изтече на 13.11.2013 г. в 17.00 часа;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер