Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - Девин” ЕAД”.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 09 Октомври 2013г. 16:00ч.

       Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП  с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - Девин” ЕAД”.

   

Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на обществената поръчка е съобразен със Закона за обществени поръчки. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП.

 

1.Предмет на обществена поръчка е: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - Девин” ЕAД”.

 

Код по Класификатора на ОП – 33100000.

 

            2.Условия: 

Предвидената доставка на медицинска апаратура се отнася за „МБАЛ – Девин“ ЕАД. Обновяването на апаратурата цели замяна на остаряла и амортизирана медицинска апаратура с нова, което значително ще повиши качеството на медицинската дейност в болничното заведение. Новата медицинска апаратура ще допринесе за постигане на икономическа рентабилност на болничното заведение, подобряване на условията на лечебно-диагностичния процес и работната среда; подобряване качеството на медицинската дейност; и по-пълно задоволяване потребностите на пациентите, както и осигуряване на качествен оздравителен процес.

Прогнозната обща стойност на поръчката е в размер на 193 870,83 лв. без ДДС или 232 645,00 лв. с ДДС. Това е и финансовият ресурс, който възложителят може да осигури за финансиране изпълнението на поръчката.

Цените на офертите на участниците не трябва да надвишават посочената максимална стойност за изпълнение на поръчката.

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 

 


                1. Обявление за публикуване - изтегли

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

                3. Документация за участие - срокът за изтегляне на документацията изтече на 30.10.2013 г. в 17.00 часа;

 

;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер