Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА И РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

       Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „РЕМОНТ ОБЩИНСКА И РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

 

 

I.„ Основен ремонт на път ІV-19776 път Тешел – Триград – Кестен”

 

II. „Основен ремонт на път ІV – 86835 Михалково - Селча от км. 0+000 до 13+600”

 

           III. „Текущ ремонт на път ІІІ – 866 Смолян – Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим и път ІІІ – 197 Доспат – Борино – Тешел – Грохотно – Настан - /ІІІ- 866/ - Девин.”

 

 

 

2.Обект на поръчката – строителство.

 

3.Подробно описание на предвидените дейности са дадени в, количествените сметки, приложени към тази документация.

 

4.Прогнозна стойност по обособени позиции с ДДС:

 

4.1.„ Основен ремонт на път ІV-19776 път Тешел – Триград – Кестен” – 172 290 /сто седемдесет и две хиляди двеста и деветдесет лева / лева с ДДС

 

4.2. „Основен ремонт на път ІV – 86835 Михалково - Селча от км. 0+000 до 13+600” – 35 700 /тридесет и пет хиляди и седемстотин / лева с ДДС

 

4.3.”Текущ ремонт на път ІІІ – 866 Смолян – Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим и път ІІІ – 197 Доспат – Борино – Тешел – Грохотно – Настан - /ІІІ- 866/ - Девин” – 6, 684 /шест хиляди шестстотин осемдесет и четири лева/ с ДДС

 

 

 

Обособени позиции: Да. Един участник може да участва по една или няколко обособени позиции.

.

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 

 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Указания за подаване на оферта и приложения - изтегли

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер