Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет „Възстановяване на подпорна стена за укрепване в с. Брезе

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

       Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Строително – монтажни работи по изпълнение на обект: ,, Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица между о.т. 162 и 163 в кв. 27” – с. Брезе, обл.Смолян

 

     

 

     1. Общи условия:

 

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка са по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки и Решение №1 от 11.02.2013г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане на Министерски съвет. 

 

     2.Срок за изпълнение – не по – малко от 60 календарни дни и не повече от 90 календарни дни от датата на заверяване на заповедна книга за съответния обект.

 

     3.Място за изпълнение : с.Брезе , община Девин, обл. Смолян.

 

     4.Стойност на поръчката:

 

Сумата не може да надхвърля 46 703.00 /четиридесет и шест хиляди седемстотин и три /лева без ДДС в това число до 4 200.00 /четири хиляди и двеста / лв. без ДДС непредвидени разходи.

 

     5.Обособени позиции – не

 

     6. Техническа спецификация

 

            Съгласно заданието, подпорната стена е оразмерена за подвижен товар Н–80, съгласно нормите (БСА, кн.10/1986г.Чл. 15(1) и Чл.15(2)) и се изпълнява, като се спазва проекта.

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 

 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Указания за подаване на оферта и приложения - изтегли

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер