Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка във връзка с изготвяне на работни проекти по програма за развитие на селските райони.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

       Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ, НЕОБХОДИМИ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г.” 

     Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма „а” на Закон за обществените поръчки. 

     Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.    

     Не може да участва, респ. ще бъде отстранен от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертите участниците подават декларации по Образци No 4, 5 и 6, а при сключването на договора избрания изпълнител следва да представи официални документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

      Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 

     1. Да има поне един изпълнен договор, сходен с предмета на обществената поръчка за последните 36 месеца до датата на подаване на офертата.

 За обособена позиция 1 сходен означава – проекти за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на пътища и съоръжения към тях;

 За обособена позиция 2 сходен означава – проекти за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на сгради, зелени площи, паркове, градини, детски площадки;

      2. Да има екип от правоспособни проектанти по съответните части, описани в техническите задания.

            Посоченият срок за изпълнение и за двете обособени позиции, не може да бъде след 20.09.2013 г. 


 

Приложени документи за изтегляне:

 

 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Указания за подаване на оферта и приложения - изтегли

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер